Til jer, der ønsker at ansætte en lærling/elev

Ansæt en lærling eller elev

Måske er jeres virksomhed allerede blevet kontaktet af elever, der søger læreplads. Hvis ikke, er der flere måder at finde den rette lærling/elev på:

 • Brug lærepladsen.dk - Undervisningsministeriets jobbank for virksomheder og elever. Her kan I oprette en annonce på den specifikke erhvervsuddannelse, I søger lærling/elev på, eller kontakte lærepladsparate elever, hvis CV’er allerede ligger på hjemmesiden.

 • Kontakt vores virksomhedskonsulenter, der har lærlinge/elever inden for jeres fag.

Kom i gang

Alle virksomheder, der gerne vil have en elev i lære, skal godkendes første gang, de ansætter en lærling/elev på den specifikke uddannelse.

På de fleste erhvervsuddannelser kan ansøgningen ske online, og behandlingen af ansøgningen varer ca. 14 dage.

I er naturligvis velkommen til at kontakte en af vores virksomhedskonsulenter, hvis I skal have hjælp til at blive godkendt som oplæringsvirksomhed.

Kontakt vores virksomhedskonsulenter.

Elever er lige så forskellige som andre medarbejdere, men elevernes faglige forudsætninger afhænger blandt andet af skolebaggrund, og hvor langt eleven er kommet i sin uddannelse, inden I ansætter.

De fleste virksomheder ansætter først eleverne, når de har gennemført uddannelsens grundforløb, men det er også muligt f.eks. gennem et mesterlæreforløb at ansætte dem fra starten af uddannelsen.

Hvis eleverne allerede har gennemført grundforløbet, har de tilegnet sig viden og færdigheder, der er specifikke for den valgte uddannelse og branche, og på den måde har de allerede grundlæggende kompetencer til at indgå i din virksomheds daglige arbejdsgange.

Eud-elev

Der er 40 erhvervsuddannelser på NEXT, og de har hver især forskellig varighed.

Eleverne veksler typisk mellem teoretisk og praktisk undervisning på en erhvervsskole og læreplads hos en virksomhed.

Fælles for erhvervsuddannelserne er, at de består af et grundforløb og et hovedforløb, som kan være delt op i kompetencegivende trin.

Eleven skal have en læreplads, inden hovedforløbet starter. Hvis en elev ikke kan få en aftale om en læreplads, kan eleven i de fleste uddannelser optages i skoleoplæring samtidig med, at eleven søger videre efter en læreplads.

Eux-elev

En erhvervsuddannelse kan også gennemføres som et eux-forløb, hvor uddannelsen kombineres med en gymnasial eksamen (erhvervsfaglig studentereksamen).

EUV - erhvervsuddannelse for voksne

En erhvervsuddannelse for voksne på 25 år eller derover, hvor de fleste har prøvet at have et arbejde før.

Derfor kan dele af en erhvervsuddannelse, herunder lærepladsen, være kortere for en voksenelev end for de yngre elever.

Når I som virksomhed indgår en aftale om en læreplads med en lærling/elev, skal begge parter underskrive en uddannelsesaftale.

Det er "kontrakten" mellem jer, og den forpligter jer gensidigt; I skal som virksomhed sørge for den praktiske del af lærlingens/elevens uddannelse, og lærlingen/eleven skal løse de opgaver, han/hun bliver sat til.

I hele perioden, hvor lærlingen/eleven er i lære, får lærlingen/eleven en overenskomstfastsat løn som lønmodtager.

Find blanketter og uddannelsesaftaler på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Ophævelse af uddannelsesaftale

Hvis enten I eller lærlingen/eleven fortryder ansættelsen, kan den ophæves inden for de første tre måneder. Efter de tre måneders prøvetid er aftalen bindende, men kan ændres og evt. ophøre, hvis begge parter er enige, eller en af parterne ikke overholder den oprindelige aftale.

Ophævelsen sker på en særlig blanket, som ligger sammen med de øvrige blanketter, der skal udfyldes ved indgåelse af en uddannelsesaftale.

Download blanketten, som skal udfyldes ved ophævelse af uddannelsesaftaler.

Forskellige uddannelsesaftaler

Virksomheder er sjældent ens og kravene til eleven er derfor varierende fra uddannelse til uddannelse.

Derfor er det også muligt for jer at vælge mellem flere forskellige typer af uddannelsesaftale, så I finder den der passer bedst til jeres virksomhed.

I kan læse mere om hver enkelt nedenfor eller kontakte en virksomhedskonsulent, hvor I kan få råd og vejledning til den uddannelsesaftale, der egner sig bedst til jeres virksomhed.

Kontakt en virksomhedskonsulent for vejledning om uddannelsesaftaler.

Den almindelige aftale
Her skal I påtage jer at uddanne eleven i et uddannelsesforløb, der som minimum omfatter hele hovedforløbet eller et kompetencegivende trin.

Ny mesterlære
Her skal I uddanne en elev på samme måde som i den almindelige aftale, men hvor elevens grundforløb på erhvervsskolen erstattes helt eller delvist af at være i praktisk oplæring i jeres virksomhed. Grundforløbet kan her være op til et år.

Kombinationsaftale
Her deler I ansvaret med en anden virksomhed eller flere virksomheder om at uddanne eleven i et uddannelsesforløb, der som minimum omfatter hele hovedforløbet eller et helt kompetencegivende trin.

Kort uddannelsesaftale
Her skal I uddanne eleven i mindst én del af en læreperiode og en hel skoleperiode i hovedforløbet.

Delaftale
Her kan I kun uddanne eleven i én enkelt oplæringsperiode eller i en del af en oplæringsperiode i hovedforløbet. En delaftale kan kun laves med elever, der er i oplæring i et skoleoplæringscenter.

Læs mere om uddannelsesaftaler på lærepladsen.dk.

Når I som virksomhed ansætter en lærling/elev eller voksenlærling i lære, indgår I en uddannelsesaftale.

Fra aftalen begynder, og til den slutter, skal I betale løn til lærlingen/eleven svarende til den overenskomst, der gælder for fagområdet.

Læs mere om økonomi og omkostninger ved en lærling/elev i vores faktaark om de enkelte uddannelser.

Løn

Når I som virksomhed ansætter en lærling/elev eller voksenlærling i lære, indgår I en uddannelsesaftale.

Elever og lærlinge skal aflønnes i henhold til en kollektiv overenskomst. Din virksomhed skal følge uddannelsesområdets overenskomst, også selvom din virksomhed ikke har tiltrådt overenskomsten.

Tilskud og refusion

Noget af den løn, som lærlingen/eleven skal have, når eleven er i lære, kan I som virksomhed få lønrefusion for hos AUB – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Bidrag fra AUB omfatter:

 • Lønrefusion under lærlingens/elevernes skoleophold (både ordinære lærlinge/elever og voksenelever)
 • Der er mulighed for at virksomheden kan søge voksenlærlingetilskud
 • Tilskud til lærlingens/elevernes transport under skoleophold
 • Løntilskud for lærlinge/elever, der (uforskyldt) har mistet deres lærested
 • Udstationering for lærlinge/elever, der er mindst en måned i udlandet

Ferie, barsel og pension

Ifølge ferieloven har lærlinge/elever ret til ferie med løn. Lærlingen/eleven skal desuden have et ferietillæg på 1 pct. af lønnen i optjeningsloven. Læs evt. mere i Ferieloven, kapitel 2.

Barsel
Lærlinges/elevers ret til orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption følger de samme regler som det øvrige arbejdsmarked.

Pension
Alt efter overenskomst skal lærlingen/eleven være omfattet af en arbejdsmarkedspension, når eleven fylder 20 år. Læs mere om det i den konkrete overenskomst, som eleven er omfattet af.

UDTALELSE FRA OPLÆRINGSVIRKSOMHED

Tømrer- & Snedkermester Morten Liisberg ApS

"Jeg synes, det er vigtigt at uddanne fremtidens arbejdskraft, men jeg forventer jo også noget produktion fra lærlingene, og at vi kan tjene nogle penge på dem. Jeg har dem ikke kun, fordi jeg er et godt menneske"

Alt det praktiske

Underskriv uddannelsesaftalen
Når aftalen skal indgås, kan det enten ske ved, at du sender den i underskrevet stand til skolen eller med NemID gennem sikker post.

Underskriv uddannelsesaftalen på lærepladsen.dk.

Skolens ansvar
NEXT har som skole ansvar for at:

 • planlægge alle skoleforløb på baggrund af bekendtgørelser
 • sikre, at eleven modtager undervisning og opnår målene på de forskellige skoleforløb


Virksomhedens ansvar
I har som virksomhed ansvar for:

 • lærlingens/elevens generelle arbejds- og ansættelsesforhold
 • at lærlingen opnår de mål, som er stillet i læretiden, og som fremgår af uddannelsesordningen på den pågældende uddannelse


Det faglige udvalg
Alle uddannelser bliver styret af det faglige udvalg. Det er dem, der har ansvaret for at

 • bestemme indholdet på uddannelsen gennem vejledninger, bekendtgørelser og uddannelsesordninger

Kontakt virksomhedsrådgivningen

Kontakt virksomhedsrådgivningen på tlf.: 33 88 06 00

På NEXT vil vi gerne levere den bedste service til vores virksomheder.

Kontakt NEXT Virksomhedsrådgivning, hvis du har spørgsmål om:

 • Refusion
 • Ferie
 • Befordring
 • Skoleophold
 • Aftaletyper
 • Lønrefusion og tilskudsformer
 • Indgåelse af aftaler
 • Skoleoplæring
 • Aftaleforlængelser
 • Genoptagelse af uddannelse
 • Elever eller lærlinges rettigheder

Herudover kan vi oplyse om og henvise i forbindelse med spørgsmål om:

 • Overenskomster
 • Ophævelse af uddannelsesaftaler

Åbningstider

Virksomhedsrådgivningen har åben hver dag. 

Kontakt os: 

 • Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00
 • Fredag kl. 9.00-14.00

Send en mail

Har du spørgsmål, kan du også sende en mail til virksomhedsrådgivningen.

Send en mail til next-vr@nextkbh.dk

KONTAKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNINGEN

Kontakt virksomheds-rådgivningen hver dag fra kl. 9.00

ADRESSE

Du finder os på Vejlebrovej 65 i Ishøj, ca. 5 minutter fra Ishøj Station.