Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk

Til jer, der ønsker at ansætte en elev

Trepartsaftale

NY AFTALE OM LØNTILSKUD

Tag en lærling/elev og få dækket hovedparten af lønomkostningerne i resten af 2020

Ny trepartsaftale betyder, at virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale efter 1.maj, får tilskud til 90% af lærlingens/elevens løn i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2020.

KLAR TIL EN ELEV/LÆRLING, HVAD NU?

Måske er jeres virksomhed allerede blevet kontaktet af elever, der søger praktikplads. Hvis ikke, er der flere måder at finde den rette elev:

 • Brug praktikpladsen.dk - Undervisningsministeriets jobbank for virksomheder og elever. Her kan I oprette en annonce på den specifikke erhvervsuddannelse, I søger elev på, eller kontakte praktikpladsparate elever, hvis CV’er allerede ligger på hjemmesiden.

 • Kniber det med at finde den rette kandidat, hjælper vi gerne med at skabe kontakt – kontakt vores virksomhedskonsulenter, der har elever inden for jeres fag.

Kom i gang

Alle virksomheder, der gerne vil have en elev i praktik, skal godkendes første gang, de ansætter en elev på den specifikke uddannelse.

På de fleste erhvervsuddannelser kan ansøgningen ske online, og behandlingen af ansøgningen varer ca. 14 dage. Her er links til ansøgning om godkendelse på de erhvervsuddannelser, vi udbyder på NEXT.

I er naturligvis velkommen til at kontakte en af vores virksomhedskonsulenter hvis I skal have hjælp til at blive godkendt som praktikvirksomhed.

Elever er lige så forskellige som andre medarbejdere, men elevernes faglige forudsætninger afhænger blandt andet af skolebaggrund, og hvor langt eleven er kommet i sin uddannelse, inden I ansætter.

De fleste virksomheder ansætter først eleverne, når de har gennemført uddannelsens grundforløb, men det er også muligt f.eks. gennem et mesterlæreforløb at ansætte dem fra starten af uddannelsen.

Hvis eleverne allerede har gennemført grundforløbet, har de tilegnet sig viden og færdigheder, der er specifikke for den valgte uddannelse og branche, og på den måde har de allerede grundlæggende kompetencer til at indgå i din virksomheds daglige arbejdsgange.  

Eud elev

Der er 40 erhvervsuddannelser på NEXT og de har hver især forskellig varighed. De veksler typisk mellem teoretisk og praktisk undervisning på en erhvervsskole og praktik i en virksomhed. Fælles for erhvervsuddannelserne er, at de består af et grundforløb og et hovedforløb som kan være delt op i kompetencegivende trin. Eleven skal have en praktikplads, inden hovedforløbet starter. Hvis en elev ikke kan få en aftale om praktikplads, kan eleven i de fleste uddannelser optages til skolepraktik samtidig med, at eleven søger videre efter en praktikplads.

Eux elev

En erhvervsuddannelse kan også gennemføres som et eux-forløb, hvor uddannelsen kombineres med en gymnasial eksamen (erhvervsfaglig studentereksamen).

Euv / erhvervsuddannelse for voksne

En erhvervsuddannelse for voksne på 25 år eller derover, hvor de fleste har prøvet at have et arbejde før. Derfor kan dele af en erhvervsuddannelse, herunder praktikken, være kortere for en voksenelev end for de yngre elever.

Når I som virksomhed indgår en aftale om praktik med en elev, skal begge parter underskrive en uddannelsesaftale.

Det er "kontrakten" mellem jer, og den forpligter jer gensidigt; I skal som virksomhed sørge for den praktiske del af elevens uddannelse, og eleven skal løse de opgaver, han/hun bliver sat til.

I hele praktikperioden får eleven en overenskomstfastsat løn som lønmodtager.


Ophævelse af uddannelsesaftale

Hvis enten I eller eleven fortryder ansættelsen, kan den ophæves inden for de første tre måneder. Efter de tre måneders prøvetid er aftalen bindende, men kan ændres og evt. ophøre, hvis begge parter er enige, eller en af parterne ikke overholder den oprindelige aftale.

Ophævelsen sker på en særlig blanket, som ligger sammen med de øvrige blanketter, der skal udfyldes ved indgåelse af en uddannelsesaftale. 

Forskellige uddannelsesaftaler

Virksomheder er sjældent ens og kravene til eleven er derfor varierende fra uddannelse til uddannelse.

Derfor er det også muligt for jer at vælge mellem flere forskellige typer af uddannelsesaftale, så I finder den der passer bedst til jeres virksomhed.

I kan læse mere om hver enkelt nedenfor eller kontakte en virksomhedskonsulent, hvor I kan få råd og vejledning til den uddannelsesaftale, der egner sig bedst til jeres virksomhed.

Den almindelige aftale
Her skal I påtage jer at uddanne eleven i et uddannelsesforløb, der som minimum omfatter hele hovedforløbet eller et kompetencegivende trin.

Ny mesterlære
Her skal I uddanne en elev på samme måde som i den almindelige aftale, men hvor elevens grundforløb på erhvervsskolen erstattes helt eller delvist af at være i praktisk oplæring i jeres virksomhed. Grundforløbet kan her være op til et år.

Kombinationsaftale
Her deler I ansvaret med en anden virksomhed eller flere virksomheder om at uddanne eleven i et uddannelsesforløb, der som minimum omfatter hele hovedforløbet eller et helt kompetencegivende trin.

Kort uddannelsesaftale
Her skal I uddanne eleven i mindst én del af en praktikperiode og en hel skoleperiode i hovedforløbet.

Delaftale
Her kan I kun uddanne eleven i én enkelt praktikperiode eller i en del af en praktikperiode i hovedforløbet. En delaftale kan kun laves med elever, der er i skolepraktik i et praktikcenter.

For mere information om at have en elev se mere på praktikpladsen.dk

Når I som virksomhed ansætter en elev eller voksenlærling i praktik/lære, indgår I en uddannelsesaftale.

Fra aftalen begynder, og til den slutter, skal I betale løn til eleven svarende til den overenskomst, der gælder for fagområdet. Se mere her

Løn

Når I som virksomhed ansætter en elev eller voksenlærling i praktik/lære, indgår I en uddannelsesaftale.

Elever og lærlinge skal aflønnes i henhold til en kollektiv overenskomst. Din virksomhed skal følge uddannelsesområdets overenskomst, også selvom din virksomhed ikke har tiltrådt overenskomsten.

Tilskud og refusion

Noget af den løn, som eleven skal have i praktikperioden, kan I som virksomhed få lønrefusion for hos AUB – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - se mere. Bidrag fra AUB omfatter:

 • Lønrefusion under elevernes skoleophold (både ordinære elever og voksenelever)
 • Der er mulighed for at virksomheden kan søge voksenlærlingetilskud
 • Tilskud til elevernes transport under skoleophold
 • Løntilskud for elever, der (uforskyldt) har mistet deres lærested
 • Udstationering for elever, der er mindst en måned i udlandet

Ferie, barsel og pension

Ifølge ferieloven har elever ret til ferie med løn. Eleven skal desuden have et ferietillæg på 1 pct. af lønnen i optjeningsloven. Læs evt. mere i Ferieloven, kapitel 2.

Barsel
Elevers ret til orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption følger de samme regler som det øvrige arbejdsmarked.

Pension
Alt efter overenskomst skal eleven være omfattet af en arbejdsmarkedspension, når eleven fylder 20 år. Se mere om det i den konkrete overenskomst, som eleven er omfattet af.

Artikel

Tømrer- & Snedkermester Morten Liisberg ApS


"Jeg synes, det er vigtigt at uddanne fremtidens arbejdskraft, men jeg forventer jo også noget produktion fra lærlingene, og at vi kan tjene nogle penge på dem.

Jeg har dem ikke kun, fordi jeg er et godt menneske"

Alt det praktiske

Underskriv uddannelsesaftalen
Når aftalen skal indgås, kan det enten ske ved, at du sender den i underskrevet stand til skolen eller med NemID gennem sikker post.

Hent uddannelsesaftalen - som blanket
Hent uddannelsesaftalen - som digital løsning


VIGTIGT AT VIDE

Skolens ansvar
NEXT har som skole ansvar for at:

 • planlægge alle skoleforløb på baggrund af bekendtgørelser
 • sikre, at eleven modtager undervisning og opnår målene på de forskellige skoleforløb


Virksomhedens ansvar
I har som virksomhed ansvar for:

 • lærlingens/elevens generelle arbejds- og ansættelsesforhold
 • at lærlingen opnår de mål, som er stillet i praktiktiden, og som fremgår af uddannelsesordningen på den pågældende uddannelse


Det faglige udvalg
Alle uddannelser bliver styret af det faglige udvalg. Det er dem, der har ansvaret for at

 • bestemme indholdet på uddannelsen gennem vejledninger, bekendtgørelser og uddannelsesordninger

kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores virksomhedskonsulenter.

De kan hjælper med bl.a.:

 • Rådgivning om jeres uddannelsesmuligheder
 • Hvordan man bliver godkendt som praktikvirksomhed
 • Hvordan man opretter uddannelsesaftaler
 • Hvordan man finder den rette elev
 • Få overblik over tilskudsordninger
 • eller andet I er i tvivl om 

NEXT Virksomhed i Herlev
Ring til os på 35 86 72 90 - alle hverdage 
Mandag-fredag 9.00 - 14.00

Adresse

Du finder os på Marielundvej 44 i Herlev, her har vi også vores skolepraktik.