Luk

Kontakt os

Vejledning om EUD, EUX, GYM og 10. klasse

For alle andre henvendelser

PRIVATLIVSPOLITIK FOR ELEVER

Oplysninger til dig som elev

Som led i din uddannelse på NEXT Uddannelse København (efterfølgende benævnt NEXT) indsamler og behandler vi personoplysninger om dig og dine forældre, hvis du er under 18 år, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen.

NEXT tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 18 år), som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at vi kan overholde vores pligter i henhold til den gældende lovgivning herunder:

 • Overordnet administration ex
 • Identificere dig
 • Holdsætte dig
 • Undervise dig
 • Administrere dit fravær
 • Eksamen og udstedelse af bevis
 • Dokumentation og sagsbehandling i forbindelse med, at du fx kan modtage SU eller andre ydelser, du selv har ansøgt om
 • Administration af særlige ydelser, som ex. SPS (Specialpædagogisk støtte)

NEXT er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontakt oplysninger nedenfor. 
 
NEXT Uddannelse København 
Carl Jacobsens Vej 25 
2500 Valby 
CVR-nr.: 11748708 
Telefon: 33 88 00 00 
Mail: next@nextkbh.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på mail: dpo@esis.dk

a) Nødvendig behandling af hensyn til en sagsbehandlingsforløb
b) Lovgivning, retslig forpligtelse
c) Samtykke


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 

 • Persondataforordningen 
 • Databeskyttelsesloven 
 • Erhvervsuddannelsesloven 
 • Lov om de gymnasiale uddannelser 
 • Folkeskoleloven
 • Lov om arbejdsmarkedsuddannelser (AMU bekendtgørelsen)
 • Forvaltningsloven 
 • Offentlighedsloven 

 

NEXT Uddannelse København behandler nedenstående kategorier af personoplysninger om dig. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger fremgår af bogstaverne a, b og c jf. punkt 3.  
Almindelige personoplysninger:

 • Adresse (a)
 • Telefonnummer (a)
 • Eksamensbeviser (a)
 • Optagelsesansøgning (a)
 • Fravær (a)
 • Studieretningsvalg og valgfag (a)
 • Advarsler og sanktioner (a)
 • Oplysning af værge (a)
 • Billeder til intern brug (c)
 • Billeder til markedsføring (c)
 • Fortrolige personoplysninger:
  - Cpr-nummer (c)
  - Andre oplysninger om særlige behov, som du selv har indsendt (b) 
 • Følsomme oplysninger:
  - Andre oplysninger om særlige behov, som du selv har indsendt (b) 
  - Helbreds oplysninger i forbindelse med ex. SPS, eller andre støtte tilbud (b)

Til brug for behandlingen af din ansøgning/sag samt udøvelsen af den administrative sagsbehandling kan NEXT, såfremt det er relevant, videregive og/ eller indsamle dine personoplysninger blandt følgende tredjeparter: 

 • Offentlige myndigheder herunder ministerier, styrelser og kommuner

 • Revisionsmyndigheder

 • Relevante private aktører, som vi har er kontaktmæssig eller andet juridisk forhold til, herunder leverandører, såsom Lectio (Macom), EASY - P, STUDICA (KMD), Studi.ly (Inlogic) , Ludus (), Itslearning, e-boks, Microsoft office 365. SPS-platform (Innobeat)

Hvis du ønsker at vide mere om, hvilke oplysninger Next behandler i din konkrete sag, er du velkommen til at rette henvendelse. Se kontaktinformation under punkt 1 og 2. 

Vi vil kunne offentliggøre oplysningerne med hjemmel i lovgivningen. 

NEXT overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS, uden der foreligger et lovlig overførelsesgrundlag jf. persondataforordningen kapitel 5.

Dine personoplysninger stammer primært fra dine egne angivelser eller i din optagelsesansøgning på optagelse.dk. NEXT indsamler ikke oplysninger om dig fra andre kilder, medmindre du på forhånd er informeret.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til NEXTs dokumentation for vores administration. De fleste personoplysninger opbevares derfor 3 år, efter du er færdiguddannet. 
 
Følgende personoplysninger opbevares dog i 5 år: Oplysninger i sager om ansøgning og administration af udeboende SU og SPS-midler. Oplysninger om advarsler og sanktioner opbevares i 10 år og dit eksamensbevis opbevares i 30 år.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontakt oplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 
 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

 • Ret til berigtigelse (rettelse) 
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
   
 • Ret til sletning 
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 • Ret til begrænsning af behandling 
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
   
 • Ret til indsigelse 
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
   
 • Ret til at transmittere oplysninger 
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 
   
  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk. 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, NEXT behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontakt oplysninger på datatilsynet.dk.