Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

Kontakt os

Vejledning om EUD, EUX, GYM og 10. klasse

For alle andre henvendelser

PRIVATLIVSPOLITIK FOR ELEVER

Oplysninger til dig som elev

Som led i din uddannelse på NEXT Uddannelse København (efterfølgende benævnt NEXT) indsamler og behandler vi personoplysninger om dig og dine forældre, hvis du er under 18 år, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen.

NEXT tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 18 år), som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at vi kan overholde vores pligter i henhold til den gældende lovgivning herunder:

- identificere dig
- holdsætte dig
- undervise dig
- administrere dit fravær
- indstilles til eksamen
- dokumentere, at du fx kan modtage SU eller andre ydelser, som du selv har ansøgt om.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv og/ eller fra andre.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
NEXT er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

NEXT Uddannelse København
Carl Jacobsens Vej 25
2500 Valby
CVR-nr.: 11748708
Telefon: 33 88 00 00
Mail: next@nextkbh.dk


2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Anders Normann-Nielsen på anon@esis.dk


3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

a) Nødvendig behandling af hensyn til en sagsbehandlingsforløb

b) Lovgivning, retslig forpligtelse

c) Samtykke

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Persondataforordningen
 • Databeskyttelsesloven
 • Erhvervsuddannelsesloven
 • Lov om de gymnasiale uddannelser
 • Forvaltningsloven
 • Offentlighedsloven


4. Kategorier af personoplysninger
NEXT Uddannelse København behandler nedestående kategorier af personoplysninger om dig. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger fremgår af bogstaverne a, b og c jf. punkt 3. 
Almindelig personoplysninger:

 • Adresse (a)
 • Telefonnummer (a)
 • Eksamensbeviser (a)
 • Optagelsesansøgning (a)
 • Fravær (a)
 • Studieretningsvalg og valgfag (a)
 • Advarsler og sanktioner (a)
 • Oplysning af værge (a)
 • Billeder intern og markedsføring (c)
 • Følsomme personoplysninger:
  - Cpr-nummer (c)
  - Andre oplysninger om særlige behov, som du selv har indsendt (b) 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Til brug for behandlingen af din ansøgning/sag samt udøvelsen af den administrative sagsbehandling kan NEXT, såfremt det er relevant, videregive og/ eller indsamle dine personoplysninger blandt følgende tredjeparter:

 • Offentlig myndigheder herunder ministerier, styrelser og kommuner
 • Revisionsmyndigheder
 • Relevante private aktører, som vi har er kontaktmæssig eller andet juridisk forhold til, herunder leverandører, såsom Lectio, EASY - C, EASY - P, e-boks, Microsoft office 365 mv.

Hvis du ønsker at vide mere om, hvilke oplysninger Next behandler i din konkrete sag, er du velkommen til at rette henvendelse. Se kontaktinformation under punkt 1 og 2.

Vi vil kunne offentliggøre oplysningerne med hjemmel i lovgivningen.


6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
NEXT overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS, uden der foreligger et lovlig overførelsesgrundlag jf. persondataforordningen kapitel 5.


7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine personoplysninger stammer primært fra dine egne angivelser eller i din optagelsesansøgning på optagelse.dk. NEXT indsamler ikke oplysninger om dig fra andre kilder, med mindre du på forhånd er informeret.


8. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til Next' dokumentation for vores administration. De fleste personoplysninger opbevares derfor 3 år, efter du er færdiguddannet.

Følgende personoplysninger opbevares dog i 5 år: Oplysninger i sager om ansøgning og administration af udeboende SU og SPS-midler. Oplysninger om advarsler og sanktioner opbevares i 10 år og dit eksamensbevis opbevares i 30 år.


9. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


10. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at transmittere oplysninger
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.


11. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, NEXT behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.