Vi elsker cookies!

Vi gør brug af cookies med formålet at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at cookies benyttes. Læs mere!

Luk
Luk

kontakt os

spørgsmål om 10. klasse

spørgsmål om NEXT

Luk

vi hjælper dig på vej

10. klasse på NEXT

NEXT Karriererådgivere , karrierevejledning

din håndbog - alt du skal vide

til elever i 10. klasse

Velkommen til 10. klasse

Vi byder dig velkommen i 10.klasse på NEXT.

Vi vil give dig de bedste forudsætninger i et fagligt studiemiljø, som skal inspirere til, at du i dette år bliver klogere på dit uddannelsesvalg.

Vi lægger vægt på, at skolen er et sted, hvor du er glad for at komme, hvor du møder et godt fællesskab, og hvor du har mulighed for at tilegne dig kompetencer og viden, som du kan bruge i et fremtidigt job og uddannelse.

En skole er andet end undervisning og fag.

Det er derfor også vigtigt, at du tager del i fællesskabet, både i klassen og i skolen som helhed for få en vellykket skolegang. Det håber vi, at du vil.

I denne elevhåndbog finder du en række informationer i alfabetisk rækkefølge, som har med din daglige skolegang at gøre.

God læselyst!

Praktisk info - vigtigt at vide

Digital post (e-Boks og NemID)

Det er vigtigt, at du løbende tjekker din digitale postkasse, da alle breve fra NEXT sendes hertil.

Du kan åbne din digitale postpasse med NemID via e-Boks.dk eller borger.dk.
Hvis du ikke allerede har en NemID, kan du bestille den hos DanID, som sender den gratis med posten.

Det er dit eget ansvar at huske at tjekke din digitale post.

Studiekort

Som elev på NEXT skal du have et studiekort. 

Kortet bruges, når du skal printe dine dokumenter på skolens printere.

Du kan få udleveret et studiekort i administrationen på dit uddannelsessted.

Kortet er strengt personligt og misbrug kan medføre bortvisning fra skolen. Hvis du mister dit kort, kan du bestille et nyt i administrationen. Det koster 50 kroner.

Studiekortet er gyldigt i den periode, du går på skolen eller er tilknyttet skolen – og det giver dig adgang til en række rabatter.

Du kan her se, hvilke rabatter du kan få med dit studiekort.

Studiekortet kan ikke bruges til at få rabat til et ungdomskort, da du ikke går på en ungdomsuddannelse, men i 10.klasse, som stadig er grundskolen.

 

Forældremøde

Under intro-ugen vil du og dine forældre blive inviteret til en informationsaften på skolen.

Her vil du møde lærerne, og som elev vil du få mulighed for at vise, hvad du har arbejdet med ind til nu på uddannelsen.

Dine forældre vil blive informeret om vigtige datoer for året og hvordan, afgangsprøverne forløber. Der vil efter aftale være tid til individuel snak med kontaktlærerne efter mødet.

Forældretilladelse
Dine forældre skal skrive under på en samtykkeerklæring, så vi får tilladelse til foto og andre vigtige informationer i løbet af 10. klasse.

Alt det praktiske med IT

itslearning - din vigtige digitale platform
På NEXT anvender vi den digitale læringsplatform Itslearning.
Det er gennem itslearning, at lærerne kommunikerer til dig som elev og forældre.

Her kan du se dit skema, dine lektier og du vil eventuelt også modtage opgaver fra din lærer, som du skal besvare her.

itslearning anvendes også til at kommunikere til dine forældre. Derfor er det vigtigt, at du fortæller dem om itslearning.
Dine forældre vil også få informationer om itslearning på den første infoaften i august.

Office 365
På NEXT anvendes computere som en naturlig del af uddannelsen. Derfor må du meget gerne tage din egen bærbare computer med.

På skolen arbejder vi med Office 365, og du kan gratis downloade Office-pakken til din egen PC/Mac.

Internet
Du har adgang til internettet fra din egen bærbare computer via skolens trådløse net. Du vil få udleveret brugernavn og adgangskode ved skolestart.

Hvis du ikke selv har en computer, vil det være muligt at låne en af skolens computere, mens du er i skole.

Det er ikke tilladt at gøre noget ulovligt ved opkobling på skolens net. 
På NEXT forventer vi, at du behandler elever og ansatte respektfuldt og hensynsfuldt -  også når du bruger de digitale medier som fx Facebook, itslearning og e-mail. 

 

Økonomi og udgifter

SU 
Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge om SU.

SU søges via minSU på su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID. Du skal også sørge for, at din bankkonto er din Nemkonto.

En betingelse for at kunne få SU er, at du er studieaktiv.
Hvis studievejledningen i samråd med lærerne vurderer, at du ikke er studieaktiv, kan din SU blive stoppet i en periode, og du vil først modtage SU igen, når dit fravær er bragt i orden.

Du kan få SU efter det kvartal, hvor du fylder 18 år. Det vil sige, at hvis du fx fylder 18 år den 15. januar, så kan du få SU fra 1. april. Du kan ansøge om SU en måned før, du er berettiget til at modtage SU.

Har du spørgsmål til SU, kan du altid kontakte vores SU-team. Se mere her.

Studietur
I løbet af foråret skal du på studietur sammen med din årgang.

Det er en studietur til udlandet, og der vil være en lille egen betaling på mellem 500-1000 kr.

Opstart

Første skoledag - hvad skal jeg have med?

Første skoledag skal du møde på din skole klokken 9.00, hvor dine undervisere vil tage imod dig og dine nye klassekammerater.

En vigtig ting du skal huske den første dag, er dit eksamensbevis fra folkeskolen 9.klasse - enten som kopi eller i digital form. Det skal vores administration nemlig bruge, og vi får det ikke automatisk.

Du vil også modtage et informationsbrev i din e-boks inden skolestart.

Undervisning

I 10. klasse får du:

 • 28 lektioner om ugen
 • 14 lektioner i fagene dansk, engelsk, matematik og Life Skills
 • 5 brobygningsuger på en ungdomsuddannelse
 • Tilbud om praktik (hvis det er relevant for dit uddannelsesvalg)
 • En obligatorisk selvvalgt opgave + en uddannelsesplan

Afgangsprøver i 10. klasse:

 • Mundtlig og skriftlig dansk
 • Mundtlig og skriftlig engelsk
 • Mundtlig og skriftlig matematik

 

Brobygning
På NEXT 10. klasse tilbyder vi 5 ugers brobygning. Her kommer du i brobygning på en af vores andre afdelinger og brobygningsugerne er tilrettelagt, så de passer til den linje, du går på i 10. klasse. Brobygningsugerne er obligatoriske.

Det gode studiemiljø

På NEXT har vi stort fokus på at skabe et godt studiemiljø, hvor du udvikler dig både personligt og fagligt.

Skolemiljøet her er ungt, alle møder alle, og der er plads til sjov i pauserne. Rundt på de forskellige adresser har vi både boldbur, bordtennis og bordfodbold.

Galla
Til foråret holder NEXT en galla, hvor alle 10. klasse afdelinger samles til en stor fest. Gallafesten kommer til at foregå på vores Frederiksberg afdeling, hvor der vil være rød løber, Dj og middag.

Evaluering af undervisning & trivsel

Vores elevers trivsel har høj prioritet.

Derfor gennemfører vi hvert år en elevtrivselsundersøgelse, hvor vi spørger om elevernes mening om en række forhold på skolen. Denne undersøgelse er landsdækkende.

Derudover laver vi også vores egne undersøgelse af din trivsel og dine uddannelsesvalg. Dem laver vi for at blive klogere på, hvordan vi skal sammensætte uddannelsen, du går på.

Ved start og afslutningen af 10. klasse vil du modtage et kort spørgeskema, hvor der bliver spurgt ind til dine fremtidige uddannelsesønsker, og hvor tilfreds du har været med undervisningen.

Din kontaktlærer

Når du går i 10. klasse, har du en kontaktlærer. Det er ham/hende du skal gå til, hvis der er noget, du skal have hjælp med på din uddannelse.

Din kontaktlærer vil løbende afholde samtaler med dig, hvor du også vil få feedback på din indsats.

Det er altid din kontaktlærer, du skal kontakte, hvis det er noget, du er i tvivl om. Det er også din kontaktlærer, du og dine forældre skal kontakte i tilfælde af sygdom eller fravær.

Særlige udfordringer
Hvis du har særlige udfordringer, skal du snakke med din kontaktlærer om det. 
Drejer det sig om diagnoser, hvor du har brug for ekstra støtte, skal dette søges gennem din egen bopælskommune. Din kontaktlærer vil gerne sammen med dine forældre/værge hjælpe dig med dette.

Hvis du har læsebesvær, skal du ligeledes tale med din kontaktlærer, og sammen finder vi en løsning.


Studievejledning
Der er en studievejledning på alle NEXT’ adresser, hvor du har mulighed for at modtage vejledning om uddannelse og erhverv hos uddannelsesvejlederen på din skole.

Her kan du eksempelvis stille spørgsmål i forhold til dit uddannelsesforløb i 10. klasse og ungdomsuddannelser, ansøgninger om støtte for ordblinde, diagnoser mv. Du kan også få en individuel fortrolig samtale med vejlederen.

Vejlederen har også mulighed for at henvise dig til en psykolog.

Brobygning

På NEXT 10. klasse tilbyder vi 5 ugers brobygning. Her kommer du i brobygning på en af vores andre afdelinger og brobygningsugerne er tilrettelagt, så de passer til den linje, du går på i 10. klasse. Brobygningsugerne er obligatoriske.

Studieregler & rammer

Fravær, sygdom og studieaktivitet
Hvis du er syg, skal dine forældre meddele det mellem kl. 7.30 og 8.00 til din kontaktlærer. Der er mødepligt på NEXT, og derfor registrerer vi, om du overholder mødepligten. 

Mødetider
Som elev på NEXT har du mødetider fra kl. 8.15-13.45. Frokostpausen ligger fra kl. 11.30-12.00.
Der er check in fra kl. 8.15-8.30 hver morgen, og undervisningen starter kl. 8.30.

Elevkontrakt
I løbet af de første uger vil du holde en individuel samtale med din kontaktlærer, og her bliver du præsenteret for en elevkontrakt. Den skal du læse og i samarbejde med din kontaktlærer og forældre skrive under på, at du er indforstået med de regler, vi har på NEXT 10. klasse.

Udmeldelse
Overholdes elevkontrakten ikke, vil du og dine forældre først modtage en mundtlig advarsel, herefter en skriftlig, og sluttelig en udmeldelse, efter et møde med dine forældre/værge og uddannelseslederen for 10. klasse.

Vi vil derefter i samarbejde med dine forældre og UU-vejlederen finde et andet tilbud til dig.

Hvis du ønsker at stoppe på NEXT, skal dine forældre kontakte din kontaktlærer og UU-vejlederen på skolen. 

Ordensregler - husk dem

Links

På NEXT har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og hvor samvær og arbejde foregår så gnidningsfrit som muligt. 

Adfærd

 • På NEXT respekterer vi hinanden. Vi er hensynsfulde overfor hinanden i skolen og på vej hjem fra skolen. NEXT' ordensregler gælder også, når du i skoletiden bevæger dig uden for skolens område. 

 • På NEXT opfatter vi religiøse overbevisninger som et privat anliggende. Derfor må du ikke missionere eller opstille og håndhæve religiøse moralregler over for andre. 

 • På NEXT opfatter vi ligeledes politiske (herunder partipolitiske) og ideologiske positioner og overbevisninger som et privat anliggende. Med mindre andet er aftalt i særlige tilfælde med skolens ledelse (fx i tilknytning folketings- eller kommunevalg), må du derfor ikke benytte skolen som afsæt eller platform for politisk hvervning, agitation eller propaganda. 

 • På NEXT accepterer vi ikke vold og truende adfærd. Ved vold forstås som generelt verbale krænkelser, trusler, grove fysiske eller psykiske overgreb mod medarbejdere eller andre elever/kursister. Ved udøvelse af psykisk eller fysisk vold, kan det medføre bortvisning fra NEXT.
   
 • På NEXT forventer vi, at du rydder op efter dig selv og bidrager til at opretholde et ordentligt miljø, uanset hvor du befinder dig på skolen. 

 • På NEXT har vi et fælles ansvar for at passe på skolens bygninger og inventar.

Det skal overholdes

Alkohol, rusmidler og rygning - husk dette!

Du må ikke være i besiddelse af, indtage eller være påvirket af rusmidler på skolen.

Det gælder også sociale aktiviteter efter skoletid på skolen, fx på studietur eller til Galla.

På NEXT er rygning kun tilladt udendørs på anviste steder. Dette gælder alle former for rygning- også e–cigaretter. 

Sikkerhed & tyveri

Din sikkerhed
For at undgå arbejdsskader skal du følge sikkerhedsanvisninger for den pågældende uddannelse. Ligeledes skal du ved alarmering følge instruksopslag og personalets instrukser.

Ophold i undervisningslokaler, laboratorier og værksteder i pauserne skal være aftalt med dine lærere.

Pas på dine ting
NEXT har ikke erstatningspligt for tab af ejendele, heller ikke ved tyveri. Vi opfordrer derfor til, at du opbevarer værdigenstande på dig eller i aflåste skabe.

Ophold i undervisningslokaler, laboratorier og værksteder i pauserne skal være aftalt med dine lærere.

 

Hvis du vil klage

Har du behov for at klage over afgørelser, der eksempelvis handler om:

 • optagelse på NEXT
 • afgørelser om anerkendelse af realkompetence
 • afgørelser, der går ud på ekskludering fra undervisning
 • midlertidig hjemsendelse
 • indkaldelse til fornyet skoleophold
 • overflytning til anden skole

... kan du indbringe disse klager for Undervisningsministeriet.

Du skal indsende din klage til NEXT senest fire uger efter, at du har fået afgørelsen fra NEXT – fx fra den dag, du er blevet ekskluderet fra undervisningen.

Hvis NEXT ikke giver dig medhold i din klage, videresendes klagen til Undervisningsministeriet sammen med NEXT’ bemærkninger.

Inden din klage og evt. bemærkninger sendes til ministeriet, får du besked om NEXT’ stillingtagen. Og du vil få en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen.

Når du har fremsat bemærkninger, eller når fristen er udløbet sendes klagen til ministeriet bilagt sagens akter.

Kontakt os

Kontakt elevadministrationen

Der er en elevadministration på alle NEXT's adresser.

Her kan du rette henvendelse om fravær, SU, studiekort og meget mere.

Elevadministrationen har åben:

 • Mandag til torsdag kl. 7.30-15.00
 • Fredag kl. 7.30 – 14.30. 


Tjek herunder navn, telefonnummer og mail på de forskellige kontaktpersoner i elevadministrationen samt skolens adresser.

Kontakt Ballerup

10. klasse i Ballerup har adresse på Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup.

Se her, hvem du kan kontakte:

Bente Jørgensen
Uddannelsessekretær
T: 33 88 02 70
E: ballerup@nextkbh.dk

Nanna Toft
Teamleder
E: 

Kontakt Frederiksberg

10. klasse på Frederiksberg har adresse på Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C.

Se her, hvem du kan kontakte:

Lena Bay Petersen
Uddannelsessekretær
T: 35 86 33 24
E: frederiksberg@nextkbh.dk

Honar Abdollahi
Teamleder
E: 

Kontakt Ishøj

10. klasse i Ishøj har adresse på Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj.

Se her, hvem du kan kontakte:

Jannie Thomsen
Uddannelsessekretær
T: 33 88 00 42
E: ishøj@nextkbh.dk

Jan William Borcher Hadberg
Teamleder
E: 

Kontakt Nørrebro

10. klasse på Nørrebro har adresse på Rebslagervej 11, 2400 København NV.

Se her, hvem du kan kontakte:

Stine Brigsted Jensen
Uddannelsessekretær
T: 35 86 34 30
E: rebslagervej@nextkbh.dk

Kirsten Aaling-Thomsen
Teamleder
E: