Luk

Kontakt os

Rektor, Trine Ladekarl Nellemann

Vestskoven Gymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Vestskoven Gymnasium

Carsten Schouboe , Studievejleder htx & hhx

Henrik Jensen , Studievejleder - hf

Elisabeth Lollike Ørsted , Vicerektor

Niels Bendiksen Green , Vicerektor

Pernille Crow , Vicerektor

Trine Ladekarl Nellemann , Rektor

FAQ - Få svar på alle dine spørgsmål

Vestskoven Gymnasium i Albertslund

Links

På Vestskoven Gymnasium går man, fordi man vil lære mere og have det rart. Man har realistiske ambitioner og vil være en del af fællesskabet, som man både bidrager til og nyder godt af.

Desuden arbejder vi i tæt samspil med omverdenen fx kommunen, virksomheder og organisationer, så undervisningen bliver endnu mere levende og aktuel. Nøgleordene på gymnasiet er ambition, fællesskab og omverden.

 • +

  Alkohol

  Der må ikke indtages alkohol i forbindelse med gymnasieaktiviteter inkl. intro- og studieture. Ved gymnasiefester eller lignende arrangementer kan der dispenseres for denne regel, men der må aldrig indtages stærk alkohol.

  Det forventes, at alle kan styre alkoholindtagelsen, og at man hjælper hinanden. Hvis en elev undtagelsesvist skulle have fået for meget at drikke, kan elevens forældre kontaktes.

 • +

  Ambitioner

  Alle skal have ambitioner om at blive dygtigere. Ambitionerne skal være realistiske, og man skal være indstillet på at yde noget for at nå dem. Dvs. at der af og til kommer lidt sved på panden, men man skal ikke gå hjem fra gymnasiet med ondt i maven.

 • +

  AP

  Almen sprogforståelse er et tværfagligt sprogligt tema i grundforløbet på stx og hhx. AP afsluttes med en prøve.

 • +

  ATU

  Akademiet for Talentfulde Unge er et tilbud for særligt dygtige og ambitiøse unge, hvor man deltager i ekstra undervisningsaktiviteter, bl.a. i samarbejde med universiteterne. Man skal være indstillet på også at bruge noget af sin fritid på ATU-aktiviteter. Man kan søge om optagelse i 1.g og skal bl.a. skrive en motiveret ansøgning.

 • +

  Badedag

  Hvert år i august er der store badedage ved Badesøen i Albertslund. Alle klasser konkurrerer i forskellige idrætsaktiviteter, bedste udklædning mv. Der er mødepligt, da det er en del af idrætstimerne eller sundhedstemaer.

 • +

  Bibliotek

  Der er et studieområde på 1. sal med kopimaskiner. Bøgerne i området kan frit benyttes og skal naturligvis afleveres retur. Ift.. vejledning om litteratursøgning henvises til web.nextkbh.dk, hvor der bl.a. ligger info-links samt Albertslund Bibliotek.

 • +

  Billeder og små film

  Vi tager ofte billeder og små film til fx fællesarrangementer. Hvis man ikke ønsker at være med på billeder eller film fra gymnasiet, skal man give besked på kontoret. Man kan desuden altid få slettet billeder ved henvendelse til kontoret. Alle skal tage stilling til underskrivelse af blanket med tilladelse til, at skolen kan benytte billeder.

 • +

  Bordfodbold, bordtennis og andre spil

  Man kan låne spil bl.a. kort, Uno og bordtennisbat på kontoret. Alt skal selvfølgelig returneres igen, så andre kan få glæde af det.

 • +

  Brandalarm

  Hvis brandalarmen lyder, skal man staks forlade klasselokale eller fællesarealer. Man samles udenfor med den lærer, som man har eller skal have i den efterfølgende lektion. Man må først gå ind på gymnasiet, når brandvæsnet har givet tilladelse. Man skal altid følge instruktioner fra medarbejdere på gymnasiet.

 • +

  Bygningstjenesten

  Vores kolleger i bygningstjenesten – Dennis og Alieu - er altid hjælpsomme, når det gælder noget, der fx skal flyttes eller repareres. Desuden er de ofte klar til et slag bordtennis.

 • +

  Bøger

  Hovedparten af bøgerne på gymnasiet er elektroniske og skal downloades via Systime med dit unilogin. Enkelte fagbøger og romaner kan lånes i bogkælderen. Kontakt kontoret.

 • +

  Caféer

  Der er flere caféer – ofte musikcaféer – i løbet af skoleåret. Der er elever og af og til lærere eller gamle elever, som optræder, og desuden er der gang i musikken, bordtennis, spil mv. Der vil kunne købes øl, vand mv. til caféerne.

 • +

  Dannelse

  Demokratisk dannelse er et nøglebegreb på ungdomsuddannelserne. Dagligdagen vil derfor være præget af en kritisk dannelsestradition med respekt, demokrati og medborgerskab, hvor vi alle tager ansvar for os selv og hinanden og åbent diskuterer fagligt og sagligt.

 • +

  Demokrati

  Lovgivning og økonomi sætter rammerne for dagligdagen på gymnasiet. Der er dog mulighed for indflydelse på fx undervisningsformer, aktiviteter og indretning af gymnasiet. Elevrådet koordinerer forslag og står for flere arrangementer.

 • +

  Digital dannelse

  Når man er på nettet, skal man selvfølgelig også opføre sig dannet. Det gælder både i den måde man skriver på og billeder mv., som man deler. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget er okay, så lad være med at lægge det ud og tjek det først med dine lærere eller klassekammerater.

 • +

  Eksamensbevis

  Du vil kunne følge dit eksamensbevis i Lectio, når de første afsluttende karakterer er givet. Husk at karaktererne vægter forskelligt afhængigt af fagets niveau. Hvis du tager et fag på et højere niveau, forsvinder karakteren fra det lavere niveau først, når den nye karakter er afgivet.

  På htx, stx og hhx består eksamensbeviset både af afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) og eksamenskarakterer inkl. interne prøver. På hf består beviset alene af eksamenskarakterer og interne prøver.

  Hvis du tager ekstra A-fag forhøjes karaktergennemsnittet automatisk (det ganges med 1,03 for et ekstra A-fag og 1,06 for 2 ekstra A-fag).

 • +

  Eksaminer og prøver

  Der er mødepligt til alle eksaminer og prøver, og de offentliggøres i Lectio. På hf skal man til eksamen i alle fag. Hvis man bliver syg, skal ledelsen altid kontaktes telefonisk før prøvens start. Udeblivelse fra eksaminer og prøver kan føre til udskrivning af uddannelsen.

  Elever må ikke forlade skriftlige prøver og eksaminer før prøven er afsluttet, da vi kan se, at de elever, der går før tid, ofte klarer sig mindre godt fagligt – vi vil gerne have, at alle klarer sig bedst muligt! Se i øvrigt skolens eksamensreglement.

  Sygeeksaminer og -prøver holdes normalt i hhv. januar og august.

 • +

  Ekskursioner

  En del af undervisningen kan foregå ved besøg på fx virksomheder eller museer. De varsles normalt i god tid og da det er en del af undervisningen, er der mødepligt. Husk at man optræder som en god ambassadør for gymnasiet, når man deltager i eksterne arrangementer.

 • +

  Elevator

  Elevatoren må kun benyttes af skolens medarbejdere eller efter aftale med kontoret, fx hvis man er blevet opereret i knæet.

 • +

  Elevrådet

  Hver klasse vælger en gang årligt 2 repræsentanter til elevrådet. Elevrådet konstituerer sig selv og beslutter selv hvilken dagsorden, der er til møderne.

  Ledelsen deltager typisk i første del af elevrådsmøderne mhp. at kunne svare på spørgsmål mv. Desuden holder ledelsen møder med elevrådets formandskab. Fravær ifm. elevrådsmøder godskrives. Man kan godt bidrage til og deltage i planlægningen af elevrådets aktiviteter, selvom man ikke er medlem af elevrådet.

 • +

  Euforiserende stoffer

  Man må aldrig medbringe eller møde påvirket af stoffer til undervisningen. Det vil kunne føre til øjeblikkelig udmeldelse.

 • +

  Evalueringer

  På gymnasiet vil vi gerne have en evalueringskultur, der skal gøre os endnu bedre. Det er derfor vigtigt, at der er en høj svarprocent på evalueringer og at resultaterne efterfølgende drøftes mhp. at formulere indsatsområder. Der vil i løbet af skoleåret være følgende evalueringer:

  • Evaluering af gymnasiet (spørgeskema fra undervisningsministeriet, som besvares af den enkelte elev).
  • Evaluering af gymnasiet som arbejdsplads (spørgeskema som besvares af den enkelte medarbejder).

  • Evaluering af undervisningen i de enkelte fag i alle klasser/hold.

  • Evaluering af den enkelte elev via løbende feedback fx på elevpræsentationer og skriftlige afleveringer. På stx, htx og hhx gives der desuden terminskarakterer og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer). På hf gives der ikke termins- og årskarakterer, men man får feedback fra sine lærere via samtaler og studiebogen.

  • Evaluering ved eksaminer og årsprøver sker ved afgivelse af en karakter for præstationen ved hver prøve.

  • Evaluering af aktiviteter fx fester, studieture og fællesarrangementer.

 • +

  Faglighed

  Fagene er kernen i hele gymnasiets liv, uanset om de står selvstændigt, eller der er tale om tværfaglige forløb. Fagligheden skal gerne ruste alle godt til videre studier.

 • +

  Fester

  Skolens festudvalg arrangerer fester i løbet af skoleåret. Festudvalget præsenterer sig ved en morgensamling, og man kan tilmelde sig, hvis man har tid og lyst.

  Blandt traditionerne er bl.a. introfest, julefest, gallafest og huemiddag. Der kan være flere temafester i løbet af året. Festerne er kun for gymnasiets elever.

  Billetter til fester skal købes på nettet før festen – der kan ikke købes billetter i døren. Garderoben er under opsyn, men på eget ansvar. Man må ikke selv medbringe alkohol til festerne og man kan nægtes adgang, hvis man møder fuld op. Fester annonceres på vores facebookside.

 • +

  Facebook

  Skolens facebookside (Vestskoven Gymnasium) opdateres løbende med begivenheder og billeder fra gymnasielivet. Man kan altid kontakte kontoret, hvis man har billeder og film, som skal uploades (eller slettes).

 • +

  Fagpakker

  I løbet af det første år på hf, skal alle elever vælge fagpakke. Fagpakken er de 2 fag, som man vil fordybe sig i og som er med til at forme uddannelsen i 3. og 4. semester (2. år).

 • +

  Ferieplan

  Ferieplanen udsendes på Lectio til alle elever. Desuden fremgår den af Lectio-kalenderen. Gymnasiet kan ikke give fri til ferier, køreprøver mv.

 • +

  Forsikringer

  Skolen dækker ikke bortkomne eller ødelagte ting. Dvs. at man skal anmelde det til sit eget forsikringsselskab jf. forsikringsselskabets regler herom. Husk at du også skal være dækket af din forsikring på studieture.

 • +

  Forældre

  Vi sætter stor pris på forældrenes feedback til os, men vi vil samtidig gerne ”opdrage” alle gymnasieelever til at tage ansvar for deres uddannelsesforløb. Før start i gymnasiet holdes der velkomstmøde for nye forældre og elever.

  I 1.g på stx, hf, htx og hhx holdes der desuden skole-hjem-samtaler om den enkelte elevs faglighed og trivsel samt valg af studieretning. Der kan evt. holdes forældremøder ifm. studieture til udlandet og udvekslinger.

  Når en elev er myndig dvs. over 18 år, kan vi ikke oplyse forældrene om elevens private forhold medmindre, at eleven giver samtykke hertil.

 • +

  Fravær

  Der er mødepligt til undervisningen. Da alle kan blive syge, kan man have op til 7% fravær for perioden. Man får også fravær, hvis man kommer for sent til undervisningen eller forlader den undervejs uden forudgående aftale med læreren. Man skal notere i fraværsnoten i Lectio, hvorfor man var fraværende, så vi får kendskab til årsagen. Hvis fraværet bliver over 7%, får man 1. advarsel. Stiger fraværet fortsat, får man 2. advarsel. Hvis fraværet fortsætter vil man kunne fratages SU og/eller udmeldes af uddannelsen. Ved alvorlig sygdom og lignende skal man altid kontakte sin kontaktlærer, vejleder eller ledelsen.

  Der registreres fravær ved begyndelsen af hvert modul (45 min). Fravær i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter fx ekskursioner godskrives. Det er den lærer, som har jer med på tur, som giver besked om godskrivning til kontoret. Fravær ifm.. tandlægebesøg, køretimer, ferier mv. godskrives ikke.

 • +

  Frikvarterer og pauser

  Der er skemalagt frikvarterer på 15 min. og en frokostpause på 45 min. Vi anbefaler, at man går ud af klasserne, så man kan være sammen andre elever fra gymnasiet. Man må ikke opholde sig i faglokaler i frikvartererne. Et undervisningsmodul er 90 minutter (2 lektioner). Der er ikke planlagt pause, men lærerne må give pusterum undervejs, og det vil normalt ske naturligt i forbindelse med variationen i undervisningen.

 • +

  Fællesarrangementer

  En del af undervisningen kan være tilrettelagt med fx fælles foredrag og film. Der er mødepligt til disse arrangementer.

 • +

  Fællesskab

  Fællesskabet står stærkt på gymnasiet, hvor alle skal bidrage til og nyde godt af hinandens viden og kompetencer.

  I fællesskabet på Vestskoven Gymnasium er der plads til alle, der vil lære noget, og som vil bidrage til et fællesskab med mange og forskellige gymnasieelever og medarbejdere. Vi ønsker, at alle optræder med respekt for andre og hjælpsomhed.

 • +

  Gallafesten

  En gang årligt holdes gallafest. Afgangsklasserne mødes før festen og spiser middag sammen med lærerne. De øvrige elever inviteres til gallafesten, hvor der bl.a. danses les lanciers.

 • +

  Gate21

  Gate21 er et samarbejde blandt virksomheder, institutioner m.fl. som arbejder med bæredygtig udvikling. Vestskoven Gymnasium er samarbejdspartner, og vi har derfor direkte kontakt med en lang række virksomheder, som vi kan arbejde sammen med i undervisningen.

 • +

  Glemte ting

  Næsten dagligt er der elever, som glemmer fx mobiler mv. på gymnasiet. Oftest findes de af andre elever, som afleverer glemte ting på kontoret, hvor de kan afhentes.

 • +

  Grundforløbet

  Grundforløbet er de første 3 måneder af 1.g på stx, htx og hhx. I løbet af grundforløbet arbejder man med de enkelte fag og tværfagligt. Grundforløbet skal gøre alle elever studieparate og hjælpe i afklaringen af valg af studieretning.

  Grundforløbet indeholder desuden en screening i matematik og 2 prøver, som tæller med på eksamensbeviset. På stx er det prøver i AP og NV, på htx i NV og PU og på hhx i AP og ØG.

 • +

  Gæster

  Hvis du gerne vil have en gæst med til undervisningen eller på besøg på gymnasiet, skal det aftales med dine lærere og skolens ledelse. I dagligdagen er gymnasiet kun for vores egne elever og de gæster, som vi officielt har inviteret.

 • +

  Huemiddag/dimissionsfest

  Den dag, hvor de sidste studenter springer ud og har fået huer på (typisk onsdag i den sidste uge på gymnasiet), holder studenter og lærere huemiddag og -fest, hvor man fejrer eksaminerne og mindes tiden på gymnasiet. Den formelle ceremoni er translokationen (se dette), som vi normalt holder om fredagen i den sidste uge før sommerferien.

 • +

  Idræt

  Idræt er et obligatorisk fag med eksamen på stx, hvorfor man skal deltage i undervisningen, ligesom man skal deltage i al øvrig undervisning. Hvis man fx har et nyopereret knæ, møder man stadig til undervisningen og aftaler nærmere med læreren, hvordan man kan indgå.

 • +

  Information

  Alle informationer om skemaer, lektier, opgaver, fravær, eksamen og andre forhold der vedrører dit uddannelsesforløb kan læses på Lectio. Husk at læse beskederne, når du er logget på.

 • +

  Instagram

  Følg os på instagram og send gerne billeder til Stephanie på step@nextkbh.dk

 • +

  Internet

  Du får adgang til skolens internet, når du starter på gymnasiet.

 • +

  Introtur

  Alle 1. g- og 1. hf-elever tager på introtur i august. Turen er med en enkelt overnatning og bygget op om team building, mad på bål og en masse hygge, så man lærer hinanden godt at kende. Lærere og kontaktelever (ældre elever) deltager i introturen. Deltagergebyret er omkring kr. 350.

 • +

  IT/computere

  Vi anvender IT i den daglige undervisning og til prøver og eksaminer. Vi forventer derfor, at alle medbringer en bærbar computer. Krav til computeren kan man læse om på skolens hjemmeside. Vi har desværre ikke en lejeordning.

 • +

  IT-support

  Hvis computeren, nettet, print, password eller lignende driller, kan I altid kontakte IT på kontoret ved kantinen eller på 33880842. Især ved skolestart og store projekter kan der være run på, så husk at give tid til svar.

 • +

  Kalender

  Kalenderen for skoleåret ligger i Lectio, hvor man kan kigge under månedskalender eller øverst på ugeskemaet. Nogle aktiviteter registreres også direkte i skemaet. Der kan komme ændringer i kalenderen i løbet af skoleåret, fx når der er gode ideer til fællesarrangementer.

 • +

  Kantine

  Suni Catering driver vores kantine. Der er normalt åbent fra 8-14, og der vil kunne købes sandwich, salat mv.

 • +

  Karakterer

  Der skal give karakterer mindst 2 gange årligt. Vi giver normalt karakterer/udtalelser i oktober/november, i marts og ved afslutningen af skoleåret. Du skal i første omgang kontakte din lærer, hvis du skal have viden om, hvordan du kan blive bedre i et fag og få en højere karakter.

  Karaktererne vægter forskelligt ifht. niveau.

  Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 
  I medfør af § 52 i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes efter bemyndigelse:

  Karaktervægte
  § 1. Karakterer indgår med følgende vægte i eksamensresultatet:
  1) Fag på A-niveau indgår med vægten 2.
  2) Fag på B-niveau indgår med vægten 1,5.
  3) Fag på C-niveau indgår med vægten 1.
  4) Studieområdeprojektet i teknisk og merkantil studentereksamen indgår med vægten 2.
  5) Studieretningsprojektet i almen studentereksamen indgår med vægten 2.
  6) Erhvervscase i merkantil studentereksamen indgår med vægten 1,5.
  7) Den større skriftlige opgave i hf-eksamen og højere forberedelseseksamen indgår med vægten 1,5.
  8) Eksamensprojektet i højere forberedelseseksamen indgår med vægten 1,5.
  9) Den naturvidenskabelige faggruppe i hf-eksamen indgår med vægten 1,5.
  10) Kultur- og samfundsfaggruppen i hf-eksamen indgår med vægten 2.

  Stk. 2. For fag, der afsluttes med mere end én karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne.

  Stk. 3. Karakteren for en afsluttende, intern prøve i de flerfaglige forløb i grundforløbene på de treårige gymnasiale uddannelser efter § 21, stk. 5, i loven indgår i det samlede eksamensresultat med vægten 0,25.

  Stk. 4. For faggrupper i hf-eksamen deles vægten ligeligt mellem karaktererne i den interne, mundtlige prøve og den eksterne, mundtlige prøve i et af de fag, der indgår i faggruppen.

 • +

  Klager

  Hvis du er usikker på eller utilfreds med noget på gymnasiet, skal du altid kontakte en leder og i mindre ”sager” kan du evt. snakke med din underviser, studievejleder eller kontaktlærer. Målet er at få problemet løst i samarbejde med dem, der er tættest på.

  Hvis du vil klage over noget, kan vi hjælpe med fx formalia.

  Klager over eksaminer og prøver fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside: Se mere her

  Klager over skolens beslutninger fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside: Se mere her

  Klager over skolens afgørelser fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside: Se mere her

 • +

  Kommunikation

  Ledelsen, kontoret og elevrådet udsender jævnligt beskeder på Lectio. Information om fester og lignende fremgår af gymnasiets facebookside. Desuden holdes der morgensamlinger flere gange om året. Kommunikation om undervisningen foregår direkte i undervisningsnoten eller ved beskeder, lektier og opgaver. Husk derfor at logge på Lectio mindst en gang dagligt, da du ellers ikke kan læse beskeder. Beskeder skal altid skrives i en ordentlig og respektfuld tone.

 • +

  Konkurrencer

  Vi deltager af og til i konkurrencer i de forskellige fag, forskerspirer eller sportsturneringer. Informationer kommer i Lectio.

 • +

  Kontaktlærer

  Alle klasser har en kontaktlærer. Kontaktlæreren koordinerer bl.a. klassens aktiviteter og følger op på fravær mv. sammen med studievejledere og ledelse. I grundforløbet kaldes kontaktlæreren ”holdleder”, og der vil være en særlig stor vægt på den enkelte elevs faglighed og trivsel. På hf suppleres kontaktlæreren af et par øvrige lærere, som indgår i en mentorordning for alle elever. Du kan altid henvende dig til din kontaktlærer med spørgsmål ift. klassen og din daglige undervisning.

 • +

  Kontoret

  Kontoret er vores lokale administration og ledelse, og der er som minimum åbent dagligt fra 7.30-15.00. Kontoret hjælper med alt fra informationer om undervisningen og arrangementer til udlån af bordtennisbat og glemte mobiltelefoner. Vi har fx plaster, men vi udleverer ikke Panodiler og lign.

  På kontoret finder I:
  Amanda Hedeager (amah@nextkbh.dk) tlf. 33880350
  Stephanie Mawenya Parsbæk (step@nextkbh.dk) tlf. 33880350
  Vicerektor Niels Bendiksen Green (nbg@nextkbh.dk) tlf. 21228937
  Vicerektor Elisabeth Lollike Ørsted (ello@nextkbh.dk) tlf. 28760053
  Vicerektor Pernille Eistrup Crow (pnc@nextkbh.dk) tlf. 50927687
  Rektor Trine Ladekarl Nellemann (tln@nextkbh.dk) tlf. 40979147

 • +

  KS

  I kultur- og samfundsfagsgruppen på hf undervises der i de enkelte fag og på tværs. KS består af samfundsfag, religion og historie. KS afsluttes med 2 prøver.

 • +

  Lectio

  Alle elever har en privat adgangskode til Lectio, så man kan se karakterer, fravær, beskeder mv. Man skal logge på Lectio mindst en gang dagligt. Lectio må kun anvendes til gymnasierelaterede aktiviteter – det er ikke et chatforum jf. studie- og ordensreglerne.

 • +

  Lektier

  Lektier oplyses ofte i undervisningen og skrives desuden i Lectio.

 • +

  Lektiecafé

  Lektiecaféer udbydes efter behov. Der vil normalt være fast lektiecafé i matematik, men også øvrige fag. Lektiecaféerne er for alle, og man kan få hjælp til skriftlige afleveringer, lektier, særlige emner mv. Der er desuden ekstra vejledning fx i forbindelse med tværfaglige forløb og SRP, SSO og SOP.

 • +

  Ledelsen

  Den lokale ledelse består af vicerektor Niels Bendiksen Green, Elisabeth Lollike Ørsted, Pernille Eistrup Crow og rektor Trine Ladekarl Nellemann. Vi er en del af erhvervsskolen NEXT, hvor den øverste direktør er Ole Heinager. Desuden er der ledere på alle øvrige afdelinger af skolen.

  Skolen har en bestyrelse, som bl.a. består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (arbejdsgivere og arbejdstagere). Læs mere her

 • +

  Lærerne

  Gymnasielærerne har alle minimum en kandidatgrad. Desuden skal alle lærere gennemføre pædagogikum. Flere af vores lærere har desuden erhvervserfaring fra andre jobs. Fælles for dem alle er, at de brænder for at gøre jer endnu dygtigere.

 • +

  Læring

  Undervisningen skal skabe læring. Læring er derfor det centrale udbytte af alle vores undervisningsforløb, uanset om de foregår i klassen, på virksomhedsbesøg på museer eller i udlandet. Der skal også være læring, når I arbejder i grupper eller med projekter.

 • +

  Læsevejledning

  Læsevejlederne kan hjælpe ordblinde og andre elever, som har behov for særlig hjælp fx til at lære at læse bedre eller hurtigere. Vores læsevejledere er Line (lljp), Britt (bn) og Camilla (chm), som I altid er velkomne til at kontakte.

 • +

  Løfteevne

  Alle skal blive så dygtige de kan og derfor holder vi fast i, at alle elever skal have realistiske ambitioner om at blive dygtigere. Vi ønsker at have en høj løfteevne på alle uddannelser på gymnasiet.

  Løfteevnen opgøres af Undervisningsministeriet, hvor man ser på elevernes socioøkonomiske baggrund, herunder karakterer fra grundskolen, og sammenholder det med de faglige resultater i gymnasiet. VI har haft positiv løfteevne de sidste 4 år.

 • +

  Matematikvejledning

  Matematikvejlederne kan hjælpe talblinde og andre elever, som har behov for hjælp til at knække matematikkoden eller komme helt i top i matematik A. Vores matematikvejleder er Cathrine (casm).

 • +

  Mobiltelefoner

  Mobiltelefoner sættes på lydløs i mobilkasserne ved undervisningens start. Lærerne giver besked, når de skal anvendes i undervisningen. I pauser kan man frit benytte sin telefon.

  Hvis man venter et vigtigt opkald, skal man før undervisningens start aftale med sin lærer, at telefonen evt. kan beholdes. Husk jeres mobiler efter undervisningen – der er for mange, der glemmer dem. For det andet gider vi ikke at se gamle fake-telefoner i mobilkasserne.

 • +

  Mobning

  Mobning er uacceptabelt både i og uden for skoletid. Vi ønsker og arbejder for en sund klasserums- og gymnasiekultur, hvor alle trives. Se i øvrigt undervisningsministeriets hjemmeside.

  Hvis man oplever mobning eller tendens til mobning, skal man altid selv forsøge at stoppe det, hvis man kan, eller alternativt tale med sin kontaktlærer, vejleder eller ledere. Vi vil ikke have mobning på gymnasiet.

 • +

  Morgensamlinger

  Vi holder morgensamlinger med indslag fra elever, klasser, elevråd, ledelse og/eller andre flere gange i løbet af skoleåret.

 • +

  Mor-reglen

  Mor-reglen er vores tommelfingerregel for kvalitet: ”Er det her godt nok for mine børn?” Det er en nem huskeregel i dagligdagen ift. trivsel og læring.

 • +

  Musical og revy

  En gang årligt opføres en musical på gymnasiet. Alle kan melde sig til at deltage i alt fra skuespil, sang, orkester, scenografi, instruktion, lys, dans mv. Musiklærerne giver besked, når det er tid til at melde sig på banen. Man skal være indstillet på også at bruge lidt af sin fritid, når der skal øves til årets musical.

 • +

  Myndig

  Når man er 18 år, er man myndig, hvorfor skolen ikke må svare på spørgsmål fra forældre/værge om elevens personlige forhold. Eleven kan dog give samtykke til, at forældre/værge inddrages i samtaler.

 • +

  Next - Uddannelse København

  Vestskoven Gymnasium er en del af NEXT, som er en af landets største erhvervsskoler. Der udbydes stort set hele paletten af ungdomsuddannelser på eud, eux og gymnasieniveau. Hvis du ønsker at skifte uddannelse eller kender nogen, der skal have vejledning om uddannelsesvalg, må du endelig spørge enten studievejledere eller ledere.

 • +

  NV

  Det naturvidenskabelige grundforløb er et samspil mellem naturvidenskabelige fag, hvor undervisningen afsluttes med en prøve i oktober. Der er NV på både stx og htx.

 • +

  NF

  Den naturvidenskabelige faggruppe på hf består af biologi, kemi og geografi. Der undervises i hvert enkelt fag og på tværs. Forløbet afsluttes med 2 prøver.

 • +

  Omverden

  Da man skal godt videre efter sin eksamen på enten hhx, htx, stx eller hf, og det for det andet er spændende at krydre undervisningen med virkelighedsnære eksempler og cases, er det vigtigt for os at samarbejde med andre. Det kan fx være virksomheder, organisationer eller institutioner. Vi har samarbejdspartnere både lokalt, nationalt og internationalt.

 • +

  Oprydning

  Det forventes, at alle rydder op efter sig selv både på fællesarealer og i klasselokaler. Klasserne får tildelt en uge, hvor de har ansvaret for at tørre borde af i kantinen efter spisepausen samt oprydning på skolens fællesarealer. Den klasse, der har tjansen, får lov at vælge musik i kantinen om fredagen.
  Undervisningen kan først starte, når der er ryddet op i et klasselokale, så husk altid at rydde op efter jer, uanset om I skal blive i lokalet eller om I skal videre.

 • +

  Oprykning

  Kontakt altid din studievejleder eller en leder, hvis du er bange for, at du ikke kan oprykkes.
  Af Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår følgende:

  Kan jeg blive nægtet oprykning til næste klassetrin?
  Du kan godt blive nægtet oprykning til næste klassetrin. Det kan ske, hvis du ved skoleårets afslutning har et standpunkt eller et opnået gennemsnit på under 2,0 i det pågældende skoleår, og hvis din skole, på baggrund af den løbende evaluering af dig, samtidig vurderer, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.
  I grundlaget for beregningen af gennemsnittet indgår følgende karakterer:

  • Afsluttende standpunktskarakterer afgivet ved det pågældende skoleårs afslutning i fag, der afsluttes (kaldet årskarakterer).
  • Standpunktskarakterer afgivet ved det pågældende skoleårs afslutning i fag, der ikke afsluttes.
  • Karakterer for officielle prøver aflagt ved det pågældende skoleårs afslutning.
  • Karakterer for årsprøver aflagt ved det pågældende skoleårs afslutning.

  Der er tale om et simpelt – dvs. ikke-vægtet – gennemsnit. Med ”skoleårets afslutning” skal forstås dét tidspunkt, hvor det enkelte fag afsluttes. Det indebærer, at selvom et fag undtagelsesvis lokalt tilrettelægges med afslutning eksempelvis ved juletid, så skal de afsluttende standpunktskarakterer og prøvekarakterer (hvis faget udtrækkes til prøve) også indgå i beregningen.

  Hvis en stx-elev har afsluttet almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb i det pågældende skoleår, indgår karaktererne for disse forløb, som jo afsluttes ved juletid i 1.g, således også i beregningen.

  "Skrivefængsel”
  Opgaveværkstedet er oprettet for at sikre, at ingen kommer for langt bagefter med afleveringer. Hvis man derfor ikke har fået afleveret en skriftlig opgave til tiden, skal man møde op i opgaveværkstedet. Der registres fravær i opgaveværkstedet, så det er obligatorisk at møde op, når man indkaldes.

 • +

  Parkering

  Cykler kan parkeres ved gymnasiet. Hvis man kommer i bil, kan man frit benytte pladserne foran skolen.

 • +

  Passwords

  Dine passwords er private og skal ikke deles med andre. Pas derfor godt på dem, uanset om det er dit unilogin eller password til Lectio.

 • +

  Positive forventninger

  Vi tror på, at I kan! Dvs. at vi har positive forventninger til alle elever på VGA, som vi gerne vil hjælpe med at blive dygtigere i en rar atmosfære.

 • +

  Pølse-hygge-snygge-party

  Efter sidste skoledag arrangerer elevrådet pølsehygge-snygge-party ved Bjerget. Der bliver grillet, hygget og leget fx rundbold, og man hjælpes ad med oprydningen. Det er ikke et drukparty!

 • +

  Rengøring

  Der gøres dagligt rent på skolen. Hvis der ikke er ryddet op, kan der ikke gøres rent!

 • +

  Rygning

  Alle skoler i Danmark er tobaks- og røgfrie. Der er derfor ikke tilladt at ryge eller benytte andre tobaksprodukter i skoletiden. Heller ikke i pauser.

 • +

  Sikkerhed

  I undervisningen skal man altid optræde forsvarligt. Man skal altid følge de retningslinjer, som lærerne giver og dette er særligt væsentligt i laboratorier og idræt, da vi ikke ønsker, at der er elever eller medarbejdere, som kommer til skade. Pas derfor godt på hinanden.

 • +

  Skema

  Skemaet ligger i Lectio. Hvis en lærer bliver syg, aflyser han eller hun selv de 2 første lektioner eller skriver til jer, hvad I skal arbejde med, hvis I er i gang med et undervisningsforløb, hvor det giver mening. I skemaet kan man også se, hvad der skal arbejdes med i de enkelte lektioner. Fagene kan være fordelt forskelligt i de forskellige uger, da lærerne kan bytte timer fx ved kurser og studieture.

 • +

  Skift af klasse, fag eller uddannelse

  Hvis der er plads, kan man normalt skifte valgfag i løbet af de første 14 dage af forløbet. Derefter vil det være vanskeligt, da undervisningen jo er i gang, og man vil komme for langt bagefter. Hvis man har ønsker til ændringer og fx klasseskift, skal man kontakte studievejledningen eller ledelsen. Man kan skifte uddannelse i starten af grundforløbet eller ved studieretningsstart.

 • +

  Skriftlige opgaver

  Der er en del skriftlige opgaver på en gymnasial uddannelse. Opgaverne stilles og afleveres i Lectio til den fastsatte frist. Større opgaver varsles med ca. 14 dage og man kan også forvente at få besvarelserne retur efter ca. 14 dage. Dette gælder ikke ved terminsprøver og lignende, hvor lærerne modtager mange besvarelser på en gang.

  Hvis man bliver syg og ikke kan aflevere sin opgave, kontakter man altid sin lærer før afleveringsfristen. Hvis man ikke afleverer, skal man deltage i opgaveværkstedet.

  Man skal aflevere sine skriftlige opgaver for at kunne blive indstillet til eksamen.

 • +

  Snyd

  Uretmæssig hjælp og afskrift/plagiat er snyd. Det er helt uacceptabelt at få andre til at skrive hele eller dele af sin besvarelse eller at skrive af fra andre inkl. tekster fra nettet eller andre materialer.

  Ved snyd kan man udskrives af uddannelsen eller bortvises fra eksamen. Så lad nu være med at gøre noget, som tangerer til eller er snyd. Hvis du er i tvivl, så lad være, eller spørg din lærer eller leder, om der vil være tale om snyd.

 • +

  SO

  SO (studieområdet) er et tværfagligt forløb på htx og stx. SO er obligatorisk.

 • +

  Specialpædagogisk støtte (SPS)

  Elever med diagnoser, som er hørehæmmede eller har andre behov for særlig støtte skal altid kontakte studievejlederne, så vi kan tilrettelægge skoleåret bedst muligt for jer, bl.a. ved at tildele mentorstøtte eller søge hjælpemidler fx til IT-rygsæk.

 • +

  Spisning i timerne

  Det er normalt ikke tilladt at spise i timerne, da det forstyrrer og distraherer. Det er dog tilladt fx at medbringe vand i drikkedunk og lignende. Klasserne må dog gerne arrangere fx fælles morgenmad.

 • +

  SRP (stx), SSO (hf), SOP (htx, hhx)

  SRP, SSO og SOP er kronen på værket. På alle uddannelser afslutter man sidste semester med et individuelt større skriftligt arbejde. Nærmere information om fagvalg, vejledning mv. kommer i god tid før opgaven skal skrives. Der er mundtlig eksamen i SRP på stx og SOP på hhx og htx.

 • +

  Studentervogne og -huer

  Det er en privat sag, om man vil købe studenterhue mv. Studentervogne bookes af klasserne, som selv betaler og organiserer vognkørslen. Vi opfordrer til, at man husker at tjekke forsikringsforhold.

 • +

  Studiebog

  Alle hf-elever får en studiebog i Lectio, hvor lærerne bl.a. kommenterer den enkelte elevs faglige udvikling.

 • +

  Studiekort

  Alle elever skal downloade det elektroniske studiekort. Studiekortet er privat og skal anvendes ved adgang til fester, eksamen mv. Det må derfor ikke udlånes til andre.

 • +

  Studieplan

  I Lectio finder i de enkelte fags studieplan, hvor I kan se, hvad der er og skal arbejdes med i en periode.

 • +

  Studiepraktik

  På hf skal man som en del af undervisningen i studiepraktik ifm. valg af videregående uddannelse. Lærerne og studievejlederne orienterer jer nærmere.

 • +

  Studievalg

  Studievalg Danmark arrangerer både obligatoriske og frivillige arrangementer om valg af videregående uddannelse. Desuden er der mulighed for at søge individuel vejledning. Følg med i Lectio.

 • +

  Studievejledning

  Studievejlederne kan give råd og vejledning om både studiemæssige og personlige forhold i relation til uddannelse. Studievejlederkontoret er på 3. sal, og man kan frit henvende sig. Studievejlederne deler klasserne imellem sig, så hver klasse har deres egen vejleder. Vi har desuden mentorer tilknyttet, som kan kontaktes via studievejlederne.

  Studievejlederne er:
  Henrik Jensen (hje@nextkbh.dk) tlf. 23714167 – især hf
  Carsten Schouboe (cas@nextkbh.dk) tlf. 23677212 – især hhx og htx
  Mette Johannesen (mjoh@nextkbh.dk) tlf. 23714136 – især stx

 • +

  Studie- og ordensregler

  Den helt grundlæggende regel på VGA er: ”Respekt for undervisningen og hinanden”. Det er enkelt, og det virker på både skrift og i tale i dagligdagen. Hvis du er i tvivl, ligger skolens studie- og ordensregler på Lectio.

 • +

  Studieretninger

  I løbet af grundforløb skal alle elever på hhx, htx og stx vælge studieretning. Studieretningen er de 2 eller 3 fag, som man vil fordybe sig i, og som er med til at forme den nye klasse, som starter i november i 1.g.

 • +

  Studieture

  I 1.g og 1.hf er der introtur i august (se dette) og Danmarksture i maj for 1.g for HHX.

  I 2.g organiseres studieture for alle elever på stx, htx og hhx. Hf-eleverne rejser enten i 2., 3. eller 4. semester. Rejserne foregår i Europa og det er studieture, dvs. at undervisningen blot er tilrettelagt et andet sted end vanligt. Klasser der går på en international studieretning kan rejse oversøisk.

  Den enkelte elev tilmelder sig studieturen med underskrift (forældreunderskift hvis man er under 18 år) og betaling af depositum. Depositum er tabt, hvis man uanset årsag efterfølgende framelder sig studieturen eller frameldes uddannelsen.

  Opkrævning af betaling for studieture sker via besked i e-boks og betalingsfristerne skal naturligvis overholdes. Program og ordensregler for studieture uddeles ca. 14 dage før afrejse. Hvis man ikke ønsker at deltage i en studietur, vil der blive tilrettelagt anden undervisning.

  Alle studieture er alkoholfri

  Elever og lærere må ikke drikke alkohol på studieturene.

 • +

  SU (Statens Uddannelsesstøtte)

  Du kan læse om SU-reglerne på www.su.dk. Hvis du har spørgsmål om SU, kan du kontakte SU-teamet på NEXT på mail suadm@nextkbh.dk eller tlf. 33 88 07 20. I spørgsmål om indstilling af SU til udeboende skal du kontakte din studievejleder, hvor dokumentationen også skal afleveres.

 • +

  Sygdom

  Hvis man er syg, skal man efter at fraværet er registreret skrive det i Lectio-noten. Ved længerevarende sygdom kontaktes kontaktlærer, studievejleder eller ledelse. Ved eksaminer og prøver skal skolens ledelse kontaktes før prøvens start.

  Hvis man har en kronisk sygdom, bør man orientere gymnasiet om dette. Man skal desuden orientere om sygdom og evt. medicinforbrug og allergier inden deltagelse i studieture.

 • +

  Team Danmark

  Hvis du er elitesportsudøver og på landshold eller tæt på, kan du søge om Team Danmark-godkendelse på Team Danmarks hjemmeside. Som Team Danmark Uddannelsespartner kan vi planlægge undervisning og eksaminer fleksibelt og evt. som forlænget forløb. Desuden har vi enkelte elever, som er flyttet til udlandet pga. deres sport og derfor følger et helt særligt onlineforløb.

  Som Team Danmark-elev skal man give besked, når man ikke kan deltage i undervisningen eller eksaminer pga. fx træningslejre eller landsholdssamlinger. Hvis du er Team Danmark-elev skal du altid kontakte Trine (rektor) om undervisningens tilrettelæggelse.

 • +

  Temadage og -uger

  Der arrangeres flere temadage og -uger på gymnasiet. Temaerne vil være en del af undervisningsforløb i et eller flere fag og vil ofte involvere gæsteforelæsere, debatter, film eller lignende. Ofte er det aktuelle emner, som der tages fat i fx politiske valg eller begivenheder.

 • +

  Translokation

  Translokationen er afslutningen på gymnasietiden og overgangen til et nyt uddannelsesliv. Translokationen foregår i Musikteatret, hvor familien kan være med, når der overrækkes eksamensbeviser. Vi holder translokation om formiddagen den sidste fredag før sommerferien, hvorefter der er vognkørsel. Af og til omtales translokationen også dimission, som er afslutningen på et forløb.

 • +

  Tværfaglige forløb

  Fagene skal arbejde sammen i en række obligatoriske forløb, men de kan også arbejde parallelt eller tættere sammen, når det skønnes relevant. Fx arbejdede engelsk og samfundsfag sammen i et forløb i forbindelse med det amerikanske valg.

 • +

  Ungdomskort

  Du kan søge ungdomskort og dermed få støtte til transport. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte SU-teamet på mail suadm@nextkbh.dk

 • +

  Undervisningsevalueringer

  Ofte evalueres undervisningen i forbindelse med afrundingen af et forløb i et fag med henblik på at tilpasse fx arbejdsformer i et efterfølgende forløb. Undervisningsevalueringer foretages derfor med henblik på hele tiden at gøre undervisningen og læringen så god som mulig. Mindst en gang årligt evalueres undervisningen formelt på de enkelte hold/klasser og evalueringerne videregives til ledelsen. Se evt. afsnit om evalueringer.

 • +

  Valgfag

  Alle elever skal have valgfag. Antallet af valgfag afhænger af den valgte uddannelse, studieretning og om fagene er på A-, B- eller C-niveau. Der er orientering om valgfag om vinteren, og desuden kan man kontakte sin studievejleder.

 • +

  Videregående uddannelser

  Målet med en eksamen fra stx, hf, hhx og htx er, at man fortsætter med studier på en videregående uddannelse. Der vil i løbet af årene på gymnasiet været både obligatoriske og frivillige arrangementer, hvor der orienteres om studievalg. Der er åbent hus på de videregående uddannelser, som også kan være relevant at besøge. Desuden er der på hf praktikforløb.

 • +

  Vikarer

  Hvis en lærer skal på barsel, bliver langtidssygemeldt eller er i pædagogikum vil der normalt ansættes en fagligt kvalificeret vikar, så undervisningen kan fortsætte som planlagt. Ved kortere barsel eller sygemelding vil der evt. kunne byttes rundt på timerne, så man fx får mange dansktimer i en uge og mange engelsktimer i en anden.

 • +

  Ønsker og idéer

  Har du gode forslag til forbedringer eller aktiviteter, så kan du tage det op i klassen, elevrådet, med dine lærere eller lederne på gymnasiet.