Luk

Kontakt os

Rektor, Trine Ladekarl Nellemann

Vestskoven Gymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Vestskoven Gymnasium

Carsten Schouboe , Studievejleder htx & hhx

Henrik Jensen , Studievejleder - hf

Stine Wolf , Studievejleder

Niels Bendiksen Green , Vicerektor

Pernille Crow , Vicerektor

Elisabeth Lollike Ørsted , Vicerektor

Trine Ladekarl Nellemann , Rektor

FAQ - Få svar på alle dine spørgsmål

Vestskoven Gymnasium i Albertslund

Links

På Vestskoven Gymnasium går man, fordi man vil lære mere og have det rart. Man har realistiske ambitioner og vil være en del af fællesskabet, som man både bidrager til og nyder godt af.

Desuden arbejder vi i tæt samspil med omverdenen fx kommunen, virksomheder og organisationer, så undervisningen bliver endnu mere levende og aktuel. Nøgleordene på gymnasiet er ambition, fællesskab og omverden.

 • +

  Alkohol

  Der må ikke indtages alkohol i forbindelse med gymnasieaktiviteter inkl. intro- og studieture. Ved gymnasiefester eller lignende arrangementer kan der dispenseres for denne regel, men der må aldrig indtages stærk alkohol.  

 • +

  Ambitioner

  Alle skal have ambitioner om at blive dygtigere. Ambitionerne skal være realistiske, og man skal være indstillet på at yde noget for at nå dem. 

 • +

  ATU

  Akademiet for Talentfulde Unge er et tilbud for særligt dygtige og ambitiøse unge, hvor man deltager i ekstra undervisningsaktiviteter, bl.a. i samarbejde med universiteterne. Man skal være indstillet på også at bruge noget af sin fritid på ATU-aktiviteterne. Man kan søge om optagelse i 1.g og skal bl.a. skrive en motiveret ansøgning. Henvendelse til vicerektor Elisabeth Lollike Ørsted.

 • +

  Badedag

  Hvert år i august er der badedag ved Badesøen i Albertslund. Alle klasser konkurrerer i forskellige idrætsaktiviteter, bedste udklædning mv. Der er mødepligt, da det er en del af idrætstimerne.

 • +

  Bygningstjenesten

  Christina og Claus er altid klar til at hjælpe, når noget fx skal flyttes eller repareres. 

 • +

  Bærbar computer til undervisningen

  Du skal medbringe din egen computer til undervisningen, og vi anbefaler følgende

  Windows bærbar:

  * Mindst Intel i3

  * Mindst 8 GB ram

  * Mindst 256 GB harddisk

  * WI-FI – N standard Dual Band

  * Windows 10 eller 11, 64 Bit version

  Apple:

  * Da flere af de programmer, der bliver brugt i undervisningen ikke kan installeres på Apple, anbefaler vi at man installerer Windows som dual boot. Dette kræver mindst 256 GB harddisk. IT-afdelingen yder ikke support hertil.

  Chromebook anbefales ikke

 • +

  Bøger

  Hovedparten af bøgerne på gymnasiet er elektroniske og kan tilgås via Systime med Unilogin/NEXT-login. Enkelte fagbøger og romaner kan lånes i bogkælderen.

  Der er et studieområde på 1. sal med bøger og mulighed for at printe/kopiere. Bøgerne i området kan frit benyttes, men skal naturligvis afleveres retur.

  Hvis du har brug for vejledning om materiale- og informationssøgning, hjælper skolens bibliotekar Ellen, som også kommer rundt i klasserne i forbindelse med de store skriftlige opgaver.

   

 • +

  Dannelse

  Demokratisk dannelse er et nøglebegreb på ungdomsuddannelserne. Dagligdagen vil derfor være præget af en kritisk dannelsestradition med respekt, demokrati og medborgerskab, hvor vi alle tager ansvar for os selv og hinanden og åbent diskuterer fagligt og sagligt.

 • +

  Eksamensbevis

  Du vil kunne følge dit eksamensbevis i Lectio, når de første afsluttende karakterer er givet. Husk at karaktererne vægter forskelligt afhængigt af fagets niveau. Hvis du tager et fag på et højere niveau, forsvinder karakteren fra det lavere niveau først, når den nye karakter er afgivet.

  På htx, stx og hhx består eksamensbeviset både af afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) og eksamenskarakterer inkl. interne prøver. På hf består beviset alene af eksamenskarakterer og interne prøver.

  Hvis du tager ekstra A-fag forhøjes karaktergennemsnittet automatisk (det ganges med 1,03 for et ekstra A-fag og 1,06 for 2 ekstra A-fag).

 • +

  Ekskursioner

  Det er spændende at krydre undervisningen med virkelighedsnære eksempler og cases, det er derfor vigtigt for os at samarbejde med andre. Det kan fx være virksomheder, organisationer eller institutioner.

  Vi har samarbejdspartnere både lokalt, nationalt og internationalt.

  En del af undervisningen foregår derfor ud af huset. De varsles normalt i god tid, og der er mødepligt

 • +

  Elevudvalg og demokrati

  Elevrådet:

  Hver klasse vælger en gang årligt 2 repræsentanter til elevrådet, som konstituerer sig selv, og udformer dagsorden til møderne

  Ledelsen deltager typisk i første del af elevrådsmøderne mhp. at kunne svare på spørgsmål mv. Desuden holder ledelsen møder med elevrådets formandskab. Fravær ifm. elevrådsmøder godskrives. Man kan godt bidrage til og deltage i planlægningen af elevrådets aktiviteter, selvom man ikke er medlem af elevrådet.

  Festudvalg:

  Skolens festudvalg arrangerer fester i løbet af skoleåret. Festudvalget præsenterer sig ved en morgensamling, og man kan tilmelde sig, hvis man har tid og lyst.

  Blandt traditionerne er introfest, gallafest og huemiddag. Der kan være flere temafester i løbet af året. Festerne er kun for gymnasiets elever. Billetter til fester skal købes på nettet før festen – der kan ikke købes billetter i døren. 

  Socialudvalg:

  Der er flere caféer i løbet af skoleåret, som arrangeres af skolens socialudvalg. Her er der mulighed for høre musik, spille spil, bordtennis mm. Der vil kunne købes sodavand og kaffe/te. 

   

 • +

  Evalueringer

  På gymnasiet vil vi gerne have en evalueringskultur, der skal gøre os endnu bedre. Det er derfor vigtigt, at der er en høj svarprocent på evalueringer, samt at resultaterne efterfølgende drøftes mhp. at formulere indsatsområder. Der vil i løbet af skoleåret være følgende evalueringer:

  • Evaluering af gymnasiet (spørgeskema fra Undervisningsministeriet, som besvares af den enkelte elev).
  • Evaluering af gymnasiet som arbejdsplads (spørgeskema som besvares af den enkelte medarbejder).
  • Evaluering af undervisningen i de enkelte fag i alle klasser/hold.
  • Evaluering af den enkelte elev via løbende feedback fx på elevpræsentationer og skriftlige afleveringer. På stx, htx og hhx gives der desuden terminskarakterer og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer). På hf gives der ikke termins- og årskarakterer, men man får feedback fra sine lærere via samtaler og studiebogen.
  • Evaluering ved eksaminer og årsprøver sker ved afgivelse af en karakter for præstationen ved hver prøve.
  • Evaluering af aktiviteter fx fester, studieture og fællesarrangementer.

 • +

  Fagpakker

  I løbet af det første år på hf, skal alle elever vælge fagpakke, som består af de 2 fag, man vil fordybe sig i på 3. og 4. semester (2. år).

 • +

  Ferieplan

  Skoleåret 2023/2024
  Skolestart 14/8-2023
  Efterårsferie uge 42 (16/10-22/10-2023)
  Juleferie 20/12-2023-3/1-2024
  Vinterferie uge 8 (19/2-25/2-2024)
  Påskeferie 25/3-1/4-2024
  Dimission 28/6-2024

  Skoleåret 2024/2025 starter mandag d. 12.august 2024

  Skoleferier og fridage fremgår også af Lectio.

  Gymnasiet kan ikke give fri til ferier, køreprøver mm i skoletiden.

 • +

  Fravær

  Der er mødepligt til undervisningen.

  Der registreres fravær ved begyndelsen af hvert modul (45 min). Fravær i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter fx ekskursioner godskrives. Det er  jeres lærer, der giver besked om godskrivning til kontoret. Fravær ifm. tandlægebesøg, køretimer, ferier mv. godskrives ikke.

  Der gives desuden fravær, hvis man kommer for sent til undervisningen eller forlader den undervejs uden forudgående aftale med læreren.

  Da alle kan blive syge, kan man have op til 7% fravær for perioden. Årsagen skal noteres i fraværsnoten i Lectio. Hvis fraværet bliver over 7%, får man 1. advarsel. Stiger fraværet fortsat, får man 2. advarsel. Hvis fraværet fortsætter vil man kunne fratages SU og/eller udmeldes af uddannelsen. Ved alvorlig sygdom og lignende skal man altid kontakte sin kontaktlærer, vejleder eller ledelsen.

   

 • +

  Fællesskab

  Fællesskabet står stærkt på gymnasiet, hvor alle skal bidrage til og nyde godt af hinandens viden og kompetencer.

   På Vestskoven Gymnasium er der plads til alle, der vil lære noget, og som vil bidrage til fællesskabet. Vi ønsker, at alle optræder med hjælpsomhed og respekt for andre.

 • +

  Gallafesten

  Årets gallafest finder sted i maj måned. Afgangsklasserne spiser først middag med lærerne, hvorefter skolens øvrige elever kan deltage i selve festen, hvor der bl.a. danses les lanciers.

 • +

  Grundforløbet

  De første 3 måneder af gymnasietiden på stx, htx og hhx kaldes grundforløbet. Her introduceres de enkelte fag, men der arbejdes også tværfagligt. Grundforløbet skal gøre den enkelte klar til valg af studieretning.

  Grundforløbet indeholder desuden en screening i matematik og 2 prøver, som tæller med på eksamensbeviset.

  Almen sprogforståelse (AP) er et tværfagligt sprogligt tema i grundforløbet på stx og hhx

  Det naturvidenskabelige grundforløb (NV) er et samspil mellem naturvidenskabelige fag. Der er NV på både stx og htx.

  I produktudvikling (PU) på htx introduceres til projektarbejdsformen, som er meget central på htx. Med udgangspunkt i en samfundsmæssig problemstilling skal der udvikles ideer til et produkt.

  I det økonomiske grundforløb (ØG) på hhx introduceres de tre økonomiske fag. 

 • +

  Huemiddag/dimissionsfest

  Den dag, hvor de sidste studenter springer ud og har fået huer på (typisk onsdag i den sidste uge på gymnasiet), holder studenter og lærere huemiddag og -fest, hvor man fejrer eksaminerne og mindes tiden på gymnasiet. Den formelle ceremoni er dimissionen, som vi normalt holder den sidste fredag før sommerferien. 

 • +

  Introtur

  Alle 1. g- og 1. hf-elever tager på introtur i august. Turen er med en enkelt overnatning og bygget op om teambuilding, mad på bål og en masse hygge, så man lærer hinanden godt at kende. Lærere og tutorer (2g elever) deltager i introturen. Deltagergebyret er omkring 400 kr.

 • +

  IT-support

  Du skal medbringe egen computer til den daglige undervisning samt til prøver og eksaminer. Desværre har vi ikke en lejeordning.

  Hvis computeren, nettet, print, password eller lignende driller, kan du altid kontakte IT-support enten ved henvendelse på kontoret ved kantinen eller på tlf.nr 33880842. 

 • +

  Kantine

  Kantinen har åbent i tidsrummet 07.30-14.00

 • +

  Karakterer

  Der skal gives karakterer mindst to gange årligt. Vi giver normalt karakterer/udtalelser i oktober/november, i marts og ved afslutningen af skoleåret. Du skal i første omgang kontakte din lærer, hvis du skal have viden om, hvordan du kan blive bedre i et fag og få en højere karakter.

  Karaktererne vægter forskelligt ift. niveau.

  Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk)
  (I medfør af § 52 i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser)

   

   

 • +

  Klager

  Hvis du er usikker på eller utilfreds med noget på gymnasiet, skal du altid kontakte en leder og i mindre ”sager” kan du evt. tale med din underviser, studievejleder eller kontaktlærer. Målet er at få problemet løst i samarbejde med dem, der er tættest på.

  Hvis du vil klage over noget, kan vi hjælpe med fx formalia.

  Klager over eksaminer og prøver fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside: Se mere her

  Klager over skolens beslutninger fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside: Se mere her

  Klager over skolens afgørelser fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside: Se mere her

 • +

  Kontaktlærer

  Kontaktlæreren koordinerer bl.a. klassens aktiviteter og følger op på fravær mv. sammen med studievejledere og ledelse. I grundforløbet kaldes kontaktlæreren ”holdleder”, og der vil være en særlig stor vægt på den enkelte elevs faglighed og trivsel. På hf suppleres kontaktlæreren af et par øvrige lærere, som indgår i en mentorordning for alle elever. Du kan altid henvende dig til din kontaktlærer med spørgsmål ift. klassen og din daglige undervisning.

 • +

  Kontoret

  Kontoret er vores lokale administration og ledelse, og der er som minimum åbent dagligt fra 07.30-15.00. Kontoret hjælper med alt fra informationer om undervisningen og arrangementer til udlån af bordtennisbat og glemte mobiltelefoner. Vi har fx plaster, men vi udleverer ikke Panodiler og lign.

  På kontoret finder I

  Uddannelseskoordinator Fie Marie Bjerregaard fmb@nextkbh.dk tlf. 33880764

  Studentermedhjælper Sofie Hedegaard Jacobsen shj@nextkbh.dk tlf. 33880354

  Vicerektor Niels Bendiksen Green nbg@nextkbh.dk tlf. 21228937

  Vicerektor Elisabeth Lollike Ørsted ello@nextkbh.dk tlf. 28760053

  Vicerektor Pernille Crow pnc@nextkbh.dk tlf. 50927687

  Rektor Trine Ladekarl Nellemann tln@nextkbh.dk tlf. 40979147

 • +

  Lectio

  Alle informationer om skemaer, lektier, opgaver, fravær, eksamen og andre forhold, der vedrører dit uddannelsesforløb kan ses på Lectio. Husk at læse beskederne, når du er logget på. Lectio må kun anvendes til gymnasierelaterede aktiviteter – det er ikke et chatforum jf. studie- og ordensreglerne.

  Kalenderen for skoleåret ligger også i Lectio, hvor man kan kigge under månedskalender eller øverst på ugeskemaet. Nogle aktiviteter registreres også direkte i skemaet. Der kan komme ændringer i kalenderen i løbet af skoleåret, fx når der er fællesarrangementer.

 • +

  Ledelsen

  Den lokale ledelse består af de tre vicerektorer Niels Bendiksen Green, Elisabeth Lollike Ørsted, Pernille Crow og rektor Trine Ladekarl Nellemann. Vi er en del af erhvervsskolen NEXT, hvor den øverste direktør er Ole Heinager. 

  Det samlede NEXT har en bestyrelse, som bl.a. består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (arbejdsgivere og arbejdstagere). Læs mere her

 • +

  Læsevejledning

  Læsevejlederne støtter og hjælper ordblinde elever og andre, som har behov for særlig støtte fx til at læse bedre eller hurtigere. Vores læsevejledere er Brith (bn), Camilla (chm), Ellen (elhc) og Nille (nef), som I altid er velkomne til at kontakte.

  Brith er tilknyttet stx, Camilla hhx, Ellen htx og Nille stx/hf.

   

 • +

  Løfteevne

  Alle skal blive så dygtige de kan, og derfor holder vi fast i, at alle elever skal have realistiske ambitioner om at blive dygtigere. Vi ønsker at have en høj løfteevne på alle uddannelser på gymnasiet.

  Løfteevnen opgøres af Undervisningsministeriet, som ser på elevernes socioøkonomiske baggrund, herunder karakterer fra grundskolen, og sammenholder det med de faglige resultater i gymnasiet. Vi har haft positiv løfteevne de seneste år.

 • +

  Matematikvejledning

  Matematikvejlederne kan hjælpe elever med talblindhed og andre elever, som har behov for hjælp til at knække matematikkoden eller komme helt i top i matematik A.

  Vores matematikvejleder er Cathrine (casm), Rikke (rih) og Sophie (sokm)

 • +

  Mobiltelefoner

  Mobiltelefoner sættes på lydløs i mobilkasserne ved undervisningens start. Lærerne giver besked, når de skal anvendes i undervisningen.

  I pauser kan man frit benytte sin telefon.

  Hvis man venter et vigtigt opkald, skal man før undervisningens start aftale med sin lærer, at telefonen evt. kan beholdes. Husk jeres mobiler efter undervisningen.

 • +

  Mobning

  Mobning er uacceptabelt både i og uden for skoletid. Vi ønsker og arbejder for en sund klasserums- og gymnasiekultur, hvor alle trives.

  Se i øvrigt Undervisningsministeriets hjemmeside.

  Hvis man oplever mobning eller tendens til mobning, skal man altid selv forsøge at stoppe det, hvis man kan, eller alternativt tale med sin kontaktlærer, vejleder eller ledere. Vi vil ikke have mobning på gymnasiet.

 • +

  Morgensamlinger

  Vi holder morgensamlinger med indslag fra elever, klasser, elevråd, ledelse og/eller andre flere gange i løbet af skoleåret.

 • +

  Mor-reglen

  Mor-reglen er vores tommelfingerregel for kvalitet: ”Er det her godt nok for mine børn?” Det er en nem huskeregel i dagligdagen ift. trivsel og læring.

 • +

  Next - Uddannelse København

  Vestskoven Gymnasium er en del af NEXT, som er en af landets største gymnasie-/erhvervsskoler. Der udbydes stort set hele paletten af ungdomsuddannelser på eud, eux og gymnasieniveau.

  Hvis du ønsker at skifte uddannelse eller kender nogen, der skal have vejledning om uddannelsesvalg, så kontakt endelig din studievejleder. 

 • +

  Oprydning

  Det forventes, at alle rydder op efter sig selv både på fællesarealer og i klasselokaler. Klasserne får tildelt en uge, hvor de har ansvaret for at tørre borde af i kantinen efter spisepausen samt oprydning på skolens fællesarealer. Den klasse, der har tjansen, får lov at vælge musik i kantinen om fredagen.
  Undervisningen kan først starte, når der er ryddet op i et klasselokale, så husk altid at rydde op efter jer, uanset om I skal blive i lokalet eller om I skal videre.

 • +

  Pølse-hygge-snygge-party

  På sidste skoledag arrangerer elevrådet "pølse-hygge-snygge-party" ved Bjerget. Der bliver grillet, hygget, leget, spillet rundbold og fodbold.

 • +

  Rygning

  Alle skoler i Danmark er tobaks- og røgfrie. Der er derfor ikke tilladt at ryge eller benytte andre tobaksprodukter i skoletiden, gælder også i pauserne.

  Det er heller ikke tilladt at medbringe eller møde påvirket af stoffer til undervisningen. Det vil kunne føre til øjeblikkelig udmeldelse.

 • +

  Skift af klasse, fag eller uddannelse

  Hvis der er plads, kan man normalt skifte valgfag i løbet af de første 14 dage af forløbet. Derefter vil det være vanskeligt, da undervisningen jo er i gang, og man vil komme for langt bagefter. Hvis man har ønsker til ændringer og fx klasseskift, skal man kontakte studievejledningen eller ledelsen. Man kan skifte uddannelse i starten af grundforløbet eller ved studieretningsstart, hvis der er plads.

 • +

  Skriftlige opgaver

  Der er en del skriftlige opgaver på en gymnasial uddannelse. Opgaverne stilles og afleveres i Lectio til den fastsatte frist. Større opgaver varsles med ca. 14 dage og man kan også forvente at få besvarelserne retur efter ca. 14 dage. Dette gælder ikke ved terminsprøver og lignende, hvor lærerne modtager mange besvarelser på en gang.

  SRP, SSO og SOP er kronen på værket. På alle uddannelser afslutter man sidste semester med et individuelt større skriftligt arbejde. Nærmere information om fagvalg, vejledning mv. kommer i god tid før opgaven skal skrives. Der er mundtlig eksamen i SRP på stx og SOP på hhx og htx.

  Man skal aflevere sine skriftlige opgaver for at kunne blive indstillet til eksamen.

 • +

  SoMe

  Følg os på instagram: @vga_next og skolens Facebook-side (Vestskoven Gymnasium) som opdateres løbende med begivenheder og billeder fra gymnasielivet.

  Du kan altid kontakte kontoret, hvis du har billeder og film, som skal uploades (eller slettes). • +

  Specialpædagogisk støtte (SPS)

  Elever med diagnoser, eller som har andre behov for særlig støtte skal altid kontakte studievejlederne, så skoleåret kan tilrettelægges bedst muligt, bl.a. ved at tildele mentorstøtte eller søge hjælpemidler fx til IT-rygsæk.

 • +

  Studentervogne og -huer

  Det er en privat sag, om man vil købe studenterhue mv. Studentervogne bookes af klasserne, som selv betaler og organiserer vognkørslen. Vi opfordrer til, at man husker at tjekke forsikringsforhold.

 • +

  Studiebog

  Alle hf-elever får en studiebog i Lectio, hvor lærerne bl.a. kommenterer den enkelte elevs faglige udvikling.

 • +

  Studiekort

  Alle elever skal downloade det elektroniske studiekort. Studiekortet er privat og skal anvendes ved adgang til fester, eksamen mv. Det må derfor ikke udlånes til andre.

 • +

  Studiepraktik

  På hf skal man som en del af undervisningen i studiepraktik ifm. valg af videregående uddannelse. Lærerne og studievejlederne orienterer nærmere.

 • +

  Studievalg

  Studievalg Danmark arrangerer både obligatoriske og frivillige arrangementer om valg af videregående uddannelse. Desuden er der mulighed for at søge individuel vejledning. Følg med i Lectio.

 • +

  Studievejledning

  Studievejlederne kan give råd og vejledning om både studiemæssige og personlige forhold i relation til uddannelse. Studievejlederkontoret er på 3. sal, og man kan frit henvende sig. Studievejlederne deler klasserne imellem sig, så hver klasse har deres egen vejleder. Vi har desuden mentorer tilknyttet, som kan kontaktes via studievejlederne.

  Find kontaktoplysninger til Vestskovens studievejledere 

 • +

  Studieture

  I 1.g og 1.hf er der introtur i august

  Desuden er der Danmarksture i maj for hhx eleverne i 1g.

  I 2.g organiseres studieture for alle elever på stx, htx og hhx. Hf-eleverne rejser enten i 2., 3. eller 4. semester. Rejserne foregår i Europa og det er studieture, dvs. at undervisningen blot er tilrettelagt et andet sted end vanligt. Klasser der går på en international studieretning kan rejse oversøisk.

  Den enkelte elev tilmelder sig studieturen med underskrift (forældreunderskift, hvis man er under 18 år) og betaling af depositum. Depositum er tabt, hvis man uanset årsag efterfølgende framelder sig studieturen eller frameldes uddannelsen.

  Opkrævning af betaling for studieture sker via besked i e-boks og betalingsfristerne skal naturligvis overholdes. Program og ordensregler for studieture uddeles ca. 14 dage før afrejse. Hvis man ikke ønsker at deltage i en studietur, vil der blive tilrettelagt anden undervisning.

  Alle studieture er alkoholfri

   

 • +

  SU (Statens Uddannelsesstøtte)

  SU-reglerne findes på www.su.dk. Hvis du har spørgsmål om SU, kan du kontakte SU-teamet på NEXT på mail suadm@nextkbh.dk eller tlf. 33 88 07 20. I spørgsmål om indstilling af SU til udeboende skal du kontakte din studievejleder, hvor dokumentationen også skal afleveres.

 • +

  Team Danmark

  Hvis man er elitesportsudøver og på landshold eller tæt på, kan der søges om Team Danmark-godkendelse på Team Danmarks hjemmeside. Som Team Danmark Uddannelsespartner kan skolen planlægge undervisning og eksaminer fleksibelt og evt. som forlænget forløb.

  Skolen har enkelte elever, som er flyttet til udlandet pga. deres sport og derfor følger et helt særligt online forløb.

  Som Team Danmark-elev skal man give besked, når man ikke kan deltage i undervisningen eller eksaminer pga. fx træningslejre eller landsholdssamlinger. Trine (rektor) kan altid kontaktes i forhold til undervisningens tilrettelæggelse.

 • +

  Undervisningsevalueringer

  Ofte evalueres undervisningen i forbindelse med afrundingen af et forløb i et fag med henblik på at tilpasse fx arbejdsformer i et efterfølgende forløb. Undervisningsevalueringer foretages derfor med henblik på hele tiden at gøre undervisningen og læringen så god som mulig. Mindst en gang årligt evalueres undervisningen formelt på de enkelte hold/klasser og evalueringerne videregives til ledelsen. Se evt. afsnit om evalueringer.