Luk

Kontakt os

Rektor, Trine Ladekarl Nellemann

Vestskoven Gymnasium

Luk

har du spørgsmål?

Vestskoven Gymnasium

Carsten Schouboe , Studievejleder htx & hhx

Henrik Jensen , Studievejleder - hf

Stine Wolf , Studievejleder

Niels Bendiksen Green , Vicerektor

Pernille Crow , Vicerektor

Elisabeth Lollike Ørsted , Vicerektor

Trine Ladekarl Nellemann , Rektor

FAQ - Få svar på alle dine spørgsmål

Vestskoven Gymnasium i Albertslund

Links

På Vestskoven Gymnasium går man, fordi man vil lære mere og have det rart. Man har realistiske ambitioner og vil være en del af fællesskabet, som man både bidrager til og nyder godt af.

Desuden arbejder vi i tæt samspil med omverdenen fx kommunen, virksomheder og organisationer, så undervisningen bliver endnu mere levende og aktuel. Nøgleordene på gymnasiet er ambition, fællesskab og omverden.

 • +

  Alkohol

  Der må ikke indtages alkohol i forbindelse med gymnasieaktiviteter inkl. intro- og studieture. Ved gymnasiefester eller lignende arrangementer kan der dispenseres for denne regel, men der må aldrig indtages stærk alkohol.

  Det forventes, at alle kan styre alkoholindtagelsen, og at man hjælper hinanden. Hvis en elev undtagelsesvist skulle have fået for meget at drikke, kan elevens forældre kontaktes.

 • +

  Ambitioner

  Alle skal have ambitioner om at blive dygtigere. Ambitionerne skal være realistiske, og man skal være indstillet på at yde noget for at nå dem. Dvs. at der af og til kommer lidt sved på panden, men man skal ikke gå hjem fra gymnasiet med ondt i maven.

 • +

  AP

  Almen sprogforståelse (AP) er et tværfagligt sprogligt tema i grundforløbet på stx og hhx. AP afsluttes med en prøve.

 • +

  ATU

  Akademiet for Talentfulde Unge er et tilbud for særligt dygtige og ambitiøse unge, hvor man deltager i ekstra undervisningsaktiviteter, bl.a. i samarbejde med universiteterne. Man skal være indstillet på også at bruge noget af sin fritid på ATU-aktiviteter. Man kan søge om optagelse i 1.g og skal bl.a. skrive en motiveret ansøgning.

 • +

  Badedag

  Hvert år i august er der badedag ved Badesøen i Albertslund. Alle klasser konkurrerer i forskellige idrætsaktiviteter, bedste udklædning mv. Der er mødepligt, da det er en del af idrætstimerne.

 • +

  Brandalarm

  Hvis brandalarmen lyder, skal man staks forlade klasselokale eller fællesarealer. Man samles udenfor med den lærer, som man har eller skal have i den efterfølgende lektion. Man må først gå ind på gymnasiet, når brandvæsnet har givet tilladelse. Man skal altid følge instruktioner fra medarbejdere på gymnasiet.

 • +

  Bygningstjenesten

  Vores kollegaer i bygningstjenesten er altid hjælpsomme, når det gælder noget, der fx skal flyttes eller repareres. 

 • +

  Bøger

  Hovedparten af bøgerne på gymnasiet er elektroniske og kan tilgås via Systime med Unilogin/NEXT-login. Enkelte fagbøger og romaner kan lånes i bogkælderen.

  Der er et studieområde på 1. sal med bøger og mulighed for at printe/kopiere. Bøgerne i området kan frit benyttes, men skal naturligvis afleveres retur.

  Hvis du har brug for vejledning om materiale- og informationssøgning, hjælper skolens bibliotekar Ellen. 

   

 • +

  Caféer

  Der er flere caféer i løbet af skoleåret. Her er der mulighed for høre musik, spille spil, bordtennis mm. Der vil kunne købes sodavand og kaffe/te. 

  Caféerne arrangeres af skolens socialudvalg.

 • +

  Dannelse

  Demokratisk dannelse er et nøglebegreb på ungdomsuddannelserne. Dagligdagen vil derfor være præget af en kritisk dannelsestradition med respekt, demokrati og medborgerskab, hvor vi alle tager ansvar for os selv og hinanden og åbent diskuterer fagligt og sagligt.

 • +

  Demokrati

  Lovgivning og økonomi sætter rammerne for dagligdagen på gymnasiet. Der er dog mulighed for indflydelse på fx undervisningsformer, aktiviteter og indretning af gymnasiet. Elevrådet koordinerer forslag og står for flere arrangementer.

 • +

  Digital dannelse

  Når man er på nettet, skal man selvfølgelig også opføre sig dannet. Det gælder både i den måde, man skriver på og de billeder mv., som man deler. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget er okay, så lad være med at lægge det ud og tjek det først med dine lærere eller klassekammerater.

 • +

  Eksamensbevis

  Du vil kunne følge dit eksamensbevis i Lectio, når de første afsluttende karakterer er givet. Husk at karaktererne vægter forskelligt afhængigt af fagets niveau. Hvis du tager et fag på et højere niveau, forsvinder karakteren fra det lavere niveau først, når den nye karakter er afgivet.

  På htx, stx og hhx består eksamensbeviset både af afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) og eksamenskarakterer inkl. interne prøver. På hf består beviset alene af eksamenskarakterer og interne prøver.

  Hvis du tager ekstra A-fag forhøjes karaktergennemsnittet automatisk (det ganges med 1,03 for et ekstra A-fag og 1,06 for 2 ekstra A-fag).

 • +

  Eksaminer og prøver

  Der er mødepligt til alle eksaminer og prøver, og de offentliggøres i Lectio. På hf skal man til eksamen i alle fag. Hvis man bliver syg, skal ledelsen altid kontaktes telefonisk før prøvens start. Udeblivelse fra eksaminer og prøver kan føre til udskrivning af uddannelsen.

  Elever må ikke forlade skriftlige prøver og eksaminer før prøven er afsluttet, da vi kan se, at de elever, der går før tid, ofte klarer sig mindre godt fagligt – vi vil gerne have, at alle klarer sig bedst muligt! Se i øvrigt skolens eksamensreglement.

  Sygeeksaminer og -prøver holdes normalt i hhv. januar og august.

 • +

  Ekskursioner

  En del af undervisningen kan foregå ved besøg på fx virksomheder eller museer. De varsles normalt i god tid, og da det er en del af undervisningen, er der mødepligt. Husk at man optræder som en god ambassadør for gymnasiet, når man deltager i eksterne arrangementer.

 • +

  Elevator

  Elevatoren må kun benyttes af skolens medarbejdere eller efter aftale med kontoret, fx hvis man er blevet opereret i knæet. 

 • +

  Elevrådet

  Hver klasse vælger en gang årligt 2 repræsentanter til elevrådet. Elevrådet konstituerer sig selv og beslutter selv hvilken dagsorden, der er til møderne.

  Ledelsen deltager typisk i første del af elevrådsmøderne mhp. at kunne svare på spørgsmål mv. Desuden holder ledelsen møder med elevrådets formandskab. Fravær ifm. elevrådsmøder godskrives. Man kan godt bidrage til og deltage i planlægningen af elevrådets aktiviteter, selvom man ikke er medlem af elevrådet.

 • +

  Euforiserende stoffer

  Man må aldrig medbringe eller møde påvirket af stoffer til undervisningen. Det vil kunne føre til øjeblikkelig udmeldelse.

 • +

  Evalueringer

  På gymnasiet vil vi gerne have en evalueringskultur, der skal gøre os endnu bedre. Det er derfor vigtigt, at der er en høj svarprocent på evalueringer, samt at resultaterne efterfølgende drøftes mhp. at formulere indsatsområder. Der vil i løbet af skoleåret være følgende evalueringer:

  • Evaluering af gymnasiet (spørgeskema fra Undervisningsministeriet, som besvares af den enkelte elev).
  • Evaluering af gymnasiet som arbejdsplads (spørgeskema som besvares af den enkelte medarbejder).
  • Evaluering af undervisningen i de enkelte fag i alle klasser/hold.
  • Evaluering af den enkelte elev via løbende feedback fx på elevpræsentationer og skriftlige afleveringer. På stx, htx og hhx gives der desuden terminskarakterer og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer). På hf gives der ikke termins- og årskarakterer, men man får feedback fra sine lærere via samtaler og studiebogen.
  • Evaluering ved eksaminer og årsprøver sker ved afgivelse af en karakter for præstationen ved hver prøve.
  • Evaluering af aktiviteter fx fester, studieture og fællesarrangementer.

 • +

  Faglighed

  Fagene er kernen i hele gymnasietiden, uanset om de står selvstændigt, eller der er tale om tværfaglige forløb. Fagligheden skal gerne ruste alle godt til videre studier.

 • +

  Fagpakker

  I løbet af det første år på hf, skal alle elever vælge fagpakke, som består af de 2 fag, man vil fordybe sig i på 3. og 4. semester (2. år).

 • +

  Ferieplan

  Gymnasiet kan ikke give fri til ferier, køreprøver mm i skoletiden. Skoleferier og fridage fremgår ligeledes af Lectio.

  Skoleår 2022/2023
  Skolestart 8/8-2022
  Efterårsferie uge 42 (17-23/10-2022)
  Juleferie 21/12-2022-3/1-2023
  Vinterferie uge 8 (20/2-26/2-2023)
  Påskeferie 1/4-10/4-2023
  Dimission 23/6-2023

  Skoleår 2023/2024
  Skolestart 14/8-2023
  Efterårsferie uge 42 (16-22/10-2023)
  Juleferie 20/12-2023-2/1-2024
  Vinterferie uge 8 (19/2-25/2-2024)
  Påskeferie 25/3-1/4-2024
  Sidste skoledag 28/6-2024

 • +

  Fester

  Skolens festudvalg arrangerer fester i løbet af skoleåret. Festudvalget præsenterer sig ved en morgensamling, og man kan tilmelde sig, hvis man har tid og lyst.

  Blandt traditionerne er bl.a. introfest, julefest, gallafest og huemiddag. Der kan være flere temafester i løbet af året. Festerne er kun for gymnasiets elever.

  Billetter til fester skal købes på nettet før festen – der kan ikke købes billetter i døren. Garderoben er under opsyn, men på eget ansvar. Man må ikke selv medbringe alkohol til festerne, og man kan nægtes adgang, hvis man møder fuld op. Fester annonceres på vores Facebook-side og Instagram.

 • +

  Forældre

  Vi sætter stor pris på forældrenes feedback til os, men vi vil samtidig gerne ”opdrage” alle gymnasieelever til at tage ansvar for eget uddannelsesforløb. Før start i gymnasiet holdes der velkomstmøde for nye forældre og elever.

  I 1.g på stx, hf, htx og hhx holdes der desuden skole-hjem-samtaler om den enkelte elevs faglighed og trivsel samt valg af studieretning. Der kan evt. holdes forældremøder ifm. studieture til udlandet og udvekslinger.

  Når eleven fylder 18 år, kan vi ikke oplyse forældrene om private forhold, medmindre eleven giver samtykke.

 • +

  Fravær

  Der er mødepligt til undervisningen.

  Der registreres fravær ved begyndelsen af hvert modul (45 min). Fravær i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter fx ekskursioner godskrives. Det er  jeres lærer, der giver besked om godskrivning til kontoret. Fravær ifm. tandlægebesøg, køretimer, ferier mv. godskrives ikke.

  Der gives desuden fravær, hvis man kommer for sent til undervisningen eller forlader den undervejs uden forudgående aftale med læreren.

  Da alle kan blive syge, kan man have op til 7% fravær for perioden.  Årsagen skal noteres i fraværsnoten i Lectio Hvis fraværet bliver over 7%, får man 1. advarsel. Stiger fraværet fortsat, får man 2. advarsel. Hvis fraværet fortsætter vil man kunne fratages SU og/eller udmeldes af uddannelsen. Ved alvorlig sygdom og lignende skal man altid kontakte sin kontaktlærer, vejleder eller ledelsen.

   

 • +

  Frikvarterer og pauser

  Der er skemalagt frikvarterer på 15 min. og en frokostpause på 45 min. Vi anbefaler, at man går ud af klasserne, så man kan være sammen med andre elever fra gymnasiet.

  Man må ikke opholde sig i faglokaler i frikvartererne. Et undervisningsmodul er 90 minutter (2 lektioner). Der er ikke planlagt pause, men lærerne må give pusterum undervejs, og det vil normalt ske naturligt i forbindelse med variationen i undervisningen.

  Man kan låne spil på kontoret, bl.a. kort og Uno. Det er desuden muligt at låne bordtennisbat og -bolde. 

 • +

  Fællesarrangementer

  En del af undervisningen kan være tilrettelagt som fællesarrangementer, der også er mødepligt til.

 • +

  Fællesskab

  Fællesskabet står stærkt på gymnasiet, hvor alle skal bidrage til og nyde godt af hinandens viden og kompetencer.

   På Vestskoven Gymnasium er der plads til alle, der vil lære noget, og som vil bidrage til fællesskabet. Vi ønsker, at alle optræder med hjælpsomhed og respekt for andre.

 • +

  Gallafesten

  Årets gallafest finder sted i maj måned. Afgangsklasserne spiser først middag med lærerne, herefter kan skolens øvrige elever deltage i selve festen, hvor der bl.a. danses les lanciers.

 • +

  Grundforløbet

  De første 3 måneder af gymnasietiden på stx, htx og hhx kaldes grundforløbet. Her introduceres de enkelte fag, men der arbejdes også tværfagligt. Grundforløbet skal gøre den enkelte klar til valg af studieretning.

  Grundforløbet indeholder desuden en screening i matematik og 2 prøver, som tæller med på eksamensbeviset.

  På stx drejer det sig om AP og NV, på htx NV og PU og på hhx i AP og ØG.

 • +

  Gæster

   I dagligdagen er gymnasiet kun for vores egne elever og de gæster, som vi officielt har inviteret.

 • +

  Huemiddag/dimissionsfest

  Den dag, hvor de sidste studenter springer ud og har fået huer på (typisk onsdag i den sidste uge på gymnasiet), holder studenter og lærere huemiddag og -fest, hvor man fejrer eksaminerne og mindes tiden på gymnasiet. Den formelle ceremoni er translokationen, som vi normalt holder sidste fredag før sommerferien.

 • +

  Idræt

  Idræt er et obligatorisk fag med eksamen på stx, hvorfor man skal deltage i undervisningen, ligesom man skal deltage i al øvrig undervisning. Hvis man fx har et nyopereret knæ, møder man stadig til undervisningen og aftaler nærmere med læreren, hvordan man kan deltage.

 • +

  Introtur

  Alle 1. g- og 1. hf-elever tager på introtur i august. Turen er med en enkelt overnatning og bygget op om teambuilding, mad på bål og en masse hygge, så man lærer hinanden godt at kende. Lærere og kontaktelever (ældre elever) deltager i introturen. Deltagergebyret er omkring 350 kr.

 • +

  IT-support

  Du skal medbringe egen computer til den daglige undervisning samt til prøver og eksaminer. Desværre har vi ikke en lejeordning.

  Hvis computeren, nettet, print, password eller lignende driller, kan du altid kontakte IT på kontoret ved kantinen eller på 33880842. Især ved skolestart og store projekter kan der være travlt, så husk at give tid til svar.

 • +

  Kantine

  Kantinen har åbent i tidsrummet 08.00-14.00

 • +

  Karakterer

  Der skal gives karakterer mindst to gange årligt. Vi giver normalt karakterer/udtalelser i oktober/november, i marts og ved afslutningen af skoleåret. Du skal i første omgang kontakte din lærer, hvis du skal have viden om, hvordan du kan blive bedre i et fag og få en højere karakter.

  Karaktererne vægter forskelligt ift. niveau.

  Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 
  I medfør af § 52 i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes efter bemyndigelse:

  Karaktervægte
  § 1. Karakterer indgår med følgende vægte i eksamensresultatet:
  1) Fag på A-niveau indgår med vægten 2.
  2) Fag på B-niveau indgår med vægten 1,5.
  3) Fag på C-niveau indgår med vægten 1.
  4) Studieområdeprojektet i teknisk og merkantil studentereksamen indgår med vægten 2.
  5) Studieretningsprojektet i almen studentereksamen indgår med vægten 2.
  6) Erhvervscase i merkantil studentereksamen indgår med vægten 1,5.
  7) Den større skriftlige opgave i hf-eksamen og højere forberedelseseksamen indgår med vægten 1,5.
  8) Eksamensprojektet i højere forberedelseseksamen indgår med vægten 1,5.
  9) Den naturvidenskabelige faggruppe i hf-eksamen indgår med vægten 1,5.
  10) Kultur- og samfundsfaggruppen i hf-eksamen indgår med vægten 2.

  Stk. 2. For fag, der afsluttes med mere end én karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne.

  Stk. 3. Karakteren for en afsluttende, intern prøve i de flerfaglige forløb i grundforløbene på de treårige gymnasiale uddannelser efter § 21, stk. 5, i loven indgår i det samlede eksamensresultat med vægten 0,25.

  Stk. 4. For faggrupper i hf-eksamen deles vægten ligeligt mellem karaktererne i den interne, mundtlige prøve og den eksterne, mundtlige prøve i et af de fag, der indgår i faggruppen.

 • +

  Klager

  Hvis du er usikker på eller utilfreds med noget på gymnasiet, skal du altid kontakte en leder og i mindre ”sager” kan du evt. snakke med din underviser, studievejleder eller kontaktlærer. Målet er at få problemet løst i samarbejde med dem, der er tættest på.

  Hvis du vil klage over noget, kan vi hjælpe med fx formalia.

  Klager over eksaminer og prøver fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside: Se mere her

  Klager over skolens beslutninger fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside: Se mere her

  Klager over skolens afgørelser fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside: Se mere her

 • +

  Kommunikation

  Ledelsen, kontoret og elevrådet udsender jævnligt beskeder på Lectio. Kommunikation om undervisningen foregår direkte i undervisningsnoten eller ved beskeder, lektier og opgaver. Husk derfor at logge på Lectio mindst en gang dagligt, da du ellers ikke kan læse beskeder. Beskeder skal altid skrives i en ordentlig og respektfuld tone.

  Information om fester og lignende fremgår af gymnasiets facebook-side. Desuden holdes der morgensamlinger flere gange om året.

 • +

  Konkurrencer

  Vi deltager af og til i konkurrencer i de forskellige fag, forskerspirer eller sportsturneringer. Informationer kommer i Lectio.

 • +

  Kontaktlærer

  Kontaktlæreren koordinerer bl.a. klassens aktiviteter og følger op på fravær mv. sammen med studievejledere og ledelse. I grundforløbet kaldes kontaktlæreren ”holdleder”, og der vil være en særlig stor vægt på den enkelte elevs faglighed og trivsel. På hf suppleres kontaktlæreren af et par øvrige lærere, som indgår i en mentorordning for alle elever. Du kan altid henvende dig til din kontaktlærer med spørgsmål ift. klassen og din daglige undervisning.

 • +

  Kontoret

  Kontoret er vores lokale administration og ledelse, og der er som minimum åbent dagligt fra 07.30-15.00. Kontoret hjælper med alt fra informationer om undervisningen og arrangementer til udlån af bordtennisbat og glemte mobiltelefoner. Vi har fx plaster, men vi udleverer ikke Panodiler og lign.

  På kontoret finder I

  Uddannelseskoordinator Fie Marie Bjerregaard fmb@nextkbh.dk tlf. 33880764

  Studentermedhjælper Sofie Hedegaard Jacobsen shj@nextkbh.dk tlf. 33880354

  Vicerektor Niels Bendiksen Green nbg@nextkbh.dk tlf. 21228937

  Vicerektor Elisabeth Lollike Ørsted ello@nextkbh.dk tlf. 28760053

  Vicerektor Pernille Eistrup Crow pnc@nextkbh.dk tlf. 50927687

  Rektor Trine Ladekarl Nellemann tln@nextkbh.dk tlf. 40979147

 • +

  KS

  I kultur- og samfundsfagsgruppen på hf undervises der i de enkelte fag og på tværs. KS består af samfundsfag, religion og historie. KS afsluttes med 2 prøver.

 • +

  Lectio

  Alle informationer om skemaer, lektier, opgaver, fravær, eksamen og andre forhold, der vedrører dit uddannelsesforløb kan ses på Lectio. Husk at læse beskederne, når du er logget på. Lectio må kun anvendes til gymnasierelaterede aktiviteter – det er ikke et chatforum jf. studie- og ordensreglerne.

  Kalenderen for skoleåret ligger også i Lectio, hvor man kan kigge under månedskalender eller øverst på ugeskemaet. Nogle aktiviteter registreres også direkte i skemaet. Der kan komme ændringer i kalenderen i løbet af skoleåret, fx når der er fællesarrangementer.

 • +

  Lektiecafé

  Vi har lektiecafé hver mandag efter skole. Tilbuddet gælder alle elever, og man kan få hjælp til skriftlige afleveringer, lektier, særlige emner mv. Der er desuden ekstra vejledning i forbindelse med de store skriftlige opgaver 

 • +

  Ledelsen

  Den lokale ledelse består af de tre vicerektorer Niels Bendiksen Green, Elisabeth Lollike Ørsted, Pernille Eistrup Crow og rektor Trine Ladekarl Nellemann. Vi er en del af erhvervsskolen NEXT, hvor den øverste direktør er Ole Heinager. Desuden er der ledere på alle øvrige afdelinger af skolen.

  Skolen har en bestyrelse, som bl.a. består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (arbejdsgivere og arbejdstagere). Læs mere her

 • +

  Læring

  Undervisningen skal skabe læring. Læring er derfor det centrale udbytte af alle vores undervisningsforløb, uanset om de foregår i klassen, på virksomhedsbesøg på museer eller i udlandet. Der skal også være læring, når I arbejder i grupper eller med projekter.

 • +

  Læsevejledning

  Læsevejlederne kan hjælpe elever med ordblindhed og andre elever, som har behov for særlig hjælp fx til at lære at læse bedre eller hurtigere. Vores læsevejledere er Brith (bn), Camilla (chm), Line (lljp) og Nille (nef), som I altid er velkomne til at kontakte.

  Brith er tilknyttet stx, Camilla hhx, Line htx og Nille hf.

   

 • +

  Løfteevne

  Alle skal blive så dygtige de kan, og derfor holder vi fast i, at alle elever skal have realistiske ambitioner om at blive dygtigere. Vi ønsker at have en høj løfteevne på alle uddannelser på gymnasiet.

  Løfteevnen opgøres af Undervisningsministeriet, som ser på elevernes socioøkonomiske baggrund, herunder karakterer fra grundskolen, og sammenholder det med de faglige resultater i gymnasiet. Vi har haft positiv løfteevne de sidste 4 år.

 • +

  Matematikvejledning

  Matematikvejlederne kan hjælpe elever med talblindhed og andre elever, som har behov for hjælp til at knække matematikkoden eller komme helt i top i matematik A. Vores matematikvejleder er Cathrine (casm).

 • +

  Mobiltelefoner

  Mobiltelefoner sættes på lydløs i mobilkasserne ved undervisningens start. Lærerne giver besked, når de skal anvendes i undervisningen. I pauser kan man frit benytte sin telefon.

  Hvis man venter et vigtigt opkald, skal man før undervisningens start aftale med sin lærer, at telefonen evt. kan beholdes. Husk jeres mobiler efter undervisningen – der er for mange, der glemmer dem. For det andet gider vi ikke at se gamle, "falske" telefoner i mobilkasserne.

 • +

  Mobning

  Mobning er uacceptabelt både i og uden for skoletid. Vi ønsker og arbejder for en sund klasserums- og gymnasiekultur, hvor alle trives. Se i øvrigt Undervisningsministeriets hjemmeside.

  Hvis man oplever mobning eller tendens til mobning, skal man altid selv forsøge at stoppe det, hvis man kan, eller alternativt tale med sin kontaktlærer, vejleder eller ledere. Vi vil ikke have mobning på gymnasiet.

 • +

  Morgensamlinger

  Vi holder morgensamlinger med indslag fra elever, klasser, elevråd, ledelse og/eller andre flere gange i løbet af skoleåret.

 • +

  Mor-reglen

  Mor-reglen er vores tommelfingerregel for kvalitet: ”Er det her godt nok for mine børn?” Det er en nem huskeregel i dagligdagen ift. trivsel og læring.

 • +

  Myndig

  Når man er 18 år, er man myndig, hvorfor skolen ikke må svare på spørgsmål fra forældre/værge om elevens personlige forhold. Eleven kan dog give samtykke til, at forældre/værge inddrages i samtaler.

 • +

  Next - Uddannelse København

  Vestskoven Gymnasium er en del af NEXT, som er en af landets største erhvervsskoler. Der udbydes stort set hele paletten af ungdomsuddannelser på eud, eux og gymnasieniveau. Hvis du ønsker at skifte uddannelse eller kender nogen, der skal have vejledning om uddannelsesvalg, må du endelig spørge enten studievejledere eller ledere.

 • +

  NV

  Det naturvidenskabelige grundforløb er et samspil mellem naturvidenskabelige fag, hvor undervisningen afsluttes med en prøve i oktober. Der er NV på både stx og htx.

 • +

  NF

  Den naturvidenskabelige faggruppe på hf består af biologi, kemi og geografi. Der undervises i hvert enkelt fag og på tværs. Forløbet afsluttes med 2 prøver.

 • +

  Omverden

  Da man skal godt videre efter sin eksamen på enten hhx, htx, stx eller hf, og det for det andet er spændende at krydre undervisningen med virkelighedsnære eksempler og cases, er det vigtigt for os at samarbejde med andre. Det kan fx være virksomheder, organisationer eller institutioner. Vi har samarbejdspartnere både lokalt, nationalt og internationalt.

 • +

  Oprydning

  Det forventes, at alle rydder op efter sig selv både på fællesarealer og i klasselokaler. Klasserne får tildelt en uge, hvor de har ansvaret for at tørre borde af i kantinen efter spisepausen samt oprydning på skolens fællesarealer. Den klasse, der har tjansen, får lov at vælge musik i kantinen om fredagen.
  Undervisningen kan først starte, når der er ryddet op i et klasselokale, så husk altid at rydde op efter jer, uanset om I skal blive i lokalet eller om I skal videre.

 • +

  Oprykning

  Kontakt altid din studievejleder eller en leder, hvis du er bange for, at du ikke kan oprykkes.
  Af Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår følgende:

  Kan jeg blive nægtet oprykning til næste klassetrin?
  Du kan godt blive nægtet oprykning til næste klassetrin. Det kan ske, hvis du ved skoleårets afslutning har et standpunkt eller et opnået gennemsnit på under 2,0 i det pågældende skoleår, og hvis din skole, på baggrund af den løbende evaluering af dig, samtidig vurderer, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.
  I grundlaget for beregningen af gennemsnittet indgår følgende karakterer:

  • Afsluttende standpunktskarakterer afgivet ved det pågældende skoleårs afslutning i fag, der afsluttes (kaldet årskarakterer).
  • Standpunktskarakterer afgivet ved det pågældende skoleårs afslutning i fag, der ikke afsluttes.
  • Karakterer for officielle prøver aflagt ved det pågældende skoleårs afslutning.
  • Karakterer for årsprøver aflagt ved det pågældende skoleårs afslutning.

  Der er tale om et simpelt – dvs. ikke-vægtet – gennemsnit. Med ”skoleårets afslutning” skal forstås dét tidspunkt, hvor det enkelte fag afsluttes. Det indebærer, at selvom et fag undtagelsesvis lokalt tilrettelægges med afslutning eksempelvis ved juletid, så skal de afsluttende standpunktskarakterer og prøvekarakterer (hvis faget udtrækkes til prøve) også indgå i beregningen.

  Hvis en stx-elev har afsluttet almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb i det pågældende skoleår, indgår karaktererne for disse forløb, som jo afsluttes ved juletid i 1.g, således også i beregningen.

  "Skrivefængsel”
  Opgaveværkstedet er oprettet for at sikre, at ingen kommer for langt bagefter med afleveringer. Hvis man derfor ikke har fået afleveret en skriftlig opgave til tiden, skal man møde op i opgaveværkstedet. Der registres fravær i opgaveværkstedet, så det er obligatorisk at møde op, når man indkaldes.

 • +

  Positive forventninger

  Vi tror på, at I kan! Dvs. at vi har positive forventninger til alle elever på VGA, som vi gerne vil hjælpe med at blive dygtigere i en rar atmosfære.

 • +

  Pølse-hygge-snygge-party

  På sidste skoledag arrangerer elevrådet "pølse-hygge-snygge-party" ved Bjerget. Der bliver grillet, hygget, leget. og spillet rundbold, og man hjælpes ad med oprydningen. 

 • +

  Rengøring

  Der gøres dagligt rent på skolen. Hvis der ikke er ryddet op, kan der ikke gøres rent!

 • +

  Rygning

  Alle skoler i Danmark er tobaks- og røgfrie. Der er derfor ikke tilladt at ryge eller benytte andre tobaksprodukter i skoletiden. Heller ikke i pauser.

 • +

  Skift af klasse, fag eller uddannelse

  Hvis der er plads, kan man normalt skifte valgfag i løbet af de første 14 dage af forløbet. Derefter vil det være vanskeligt, da undervisningen jo er i gang, og man vil komme for langt bagefter. Hvis man har ønsker til ændringer og fx klasseskift, skal man kontakte studievejledningen eller ledelsen. Man kan skifte uddannelse i starten af grundforløbet eller ved studieretningsstart.

 • +

  Skriftlige opgaver

  Der er en del skriftlige opgaver på en gymnasial uddannelse. Opgaverne stilles og afleveres i Lectio til den fastsatte frist. Større opgaver varsles med ca. 14 dage og man kan også forvente at få besvarelserne retur efter ca. 14 dage. Dette gælder ikke ved terminsprøver og lignende, hvor lærerne modtager mange besvarelser på en gang.

  Hvis man bliver syg og ikke kan aflevere sin opgave, kontakter man altid sin lærer før afleveringsfristen. Hvis man ikke afleverer, skal man deltage i opgaveværkstedet.

  Man skal aflevere sine skriftlige opgaver for at kunne blive indstillet til eksamen.

 • +

  SO

  SO (studieområdet) er et tværfagligt forløb på htx og stx. SO er obligatorisk.

 • +

  SoMe

  Følg os på instagram: @vga_next og skolens Facebook-side (Vestskoven Gymnasium) som opdateres løbende med begivenheder og billeder fra gymnasielivet.

  Du kan altid kontakte kontoret, hvis du har billeder og film, som skal uploades (eller slettes). • +

  Specialpædagogisk støtte (SPS)

  Elever med diagnoser, som er hørehæmmede eller har andre behov for særlig støtte skal altid kontakte studievejlederne, så vi kan tilrettelægge skoleåret bedst muligt for dem, bl.a. ved at tildele mentorstøtte eller søge hjælpemidler fx til IT-rygsæk.

 • +

  SRP (stx), SSO (hf), SOP (htx, hhx)

  SRP, SSO og SOP er kronen på værket. På alle uddannelser afslutter man sidste semester med et individuelt større skriftligt arbejde. Nærmere information om fagvalg, vejledning mv. kommer i god tid før opgaven skal skrives. Der er mundtlig eksamen i SRP på stx og SOP på hhx og htx.

 • +

  Studentervogne og -huer

  Det er en privat sag, om man vil købe studenterhue mv. Studentervogne bookes af klasserne, som selv betaler og organiserer vognkørslen. Vi opfordrer til, at man husker at tjekke forsikringsforhold.

 • +

  Studiebog

  Alle hf-elever får en studiebog i Lectio, hvor lærerne bl.a. kommenterer den enkelte elevs faglige udvikling.

 • +

  Studiekort

  Alle elever skal downloade det elektroniske studiekort. Studiekortet er privat og skal anvendes ved adgang til fester, eksamen mv. Det må derfor ikke udlånes til andre.

 • +

  Studiepraktik

  På hf skal man som en del af undervisningen i studiepraktik ifm. valg af videregående uddannelse. Lærerne og studievejlederne orienterer jer nærmere.

 • +

  Studievalg

  Studievalg Danmark arrangerer både obligatoriske og frivillige arrangementer om valg af videregående uddannelse. Desuden er der mulighed for at søge individuel vejledning. Følg med i Lectio.

 • +

  Studievejledning

  Studievejlederne kan give råd og vejledning om både studiemæssige og personlige forhold i relation til uddannelse. Studievejlederkontoret er på 3. sal, og man kan frit henvende sig. Studievejlederne deler klasserne imellem sig, så hver klasse har deres egen vejleder. Vi har desuden mentorer tilknyttet, som kan kontaktes via studievejlederne.

  Find kontaktoplysninger til Vestskovens studievejledere 

 • +

  Studie- og ordensregler

  Den helt grundlæggende regel på VGA er: ”Respekt for undervisningen og hinanden”. Det er enkelt, og det virker på både skrift og i tale i dagligdagen. Hvis du er i tvivl, ligger skolens studie- og ordensregler på Lectio.

 • +

  Studieretninger

  I løbet af grundforløb skal alle elever på hhx, htx og stx vælge studieretning. Studieretningen er de to eller tre fag, som man vil fordybe sig i, og som er med til at forme den nye klasse, som starter i november i 1.g.

 • +

  Studieture

  I 1.g og 1.hf er der introtur i august

  Desuden er der Danmarksture i maj for hhx eleverne i 1g.

  I 2.g organiseres studieture for alle elever på stx, htx og hhx. Hf-eleverne rejser enten i 2., 3. eller 4. semester. Rejserne foregår i Europa og det er studieture, dvs. at undervisningen blot er tilrettelagt et andet sted end vanligt. Klasser der går på en international studieretning kan rejse oversøisk.

  Den enkelte elev tilmelder sig studieturen med underskrift (forældreunderskift, hvis man er under 18 år) og betaling af depositum. Depositum er tabt, hvis man uanset årsag efterfølgende framelder sig studieturen eller frameldes uddannelsen.

  Opkrævning af betaling for studieture sker via besked i e-boks og betalingsfristerne skal naturligvis overholdes. Program og ordensregler for studieture uddeles ca. 14 dage før afrejse. Hvis man ikke ønsker at deltage i en studietur, vil der blive tilrettelagt anden undervisning.

  Alle studieture er alkoholfri

  Elever og lærere må ikke drikke alkohol på studieturene.

 • +

  SU (Statens Uddannelsesstøtte)

  SU-reglerne findes på www.su.dk. Hvis du har spørgsmål om SU, kan du kontakte SU-teamet på NEXT på mail suadm@nextkbh.dk eller tlf. 33 88 07 20. I spørgsmål om indstilling af SU til udeboende skal du kontakte din studievejleder, hvor dokumentationen også skal afleveres.

 • +

  Team Danmark

  Hvis man er elitesportsudøver og på landshold eller tæt på, kan der søges om Team Danmark-godkendelse på Team Danmarks hjemmeside. Som Team Danmark Uddannelsespartner kan skolen planlægge undervisning og eksaminer fleksibelt og evt. som forlænget forløb.

  Skolen har enkelte elever, som er flyttet til udlandet pga. deres sport og derfor følger et helt særligt online forløb.

  Som Team Danmark-elev skal man give besked, når man ikke kan deltage i undervisningen eller eksaminer pga. fx træningslejre eller landsholdssamlinger. Som Team Danmark-elev skal man altid kontakte Trine (rektor) i forhold til undervisningens tilrettelæggelse.

 • +

  Temadage og -uger

  Der arrangeres flere temadage og -uger på gymnasiet. Temaerne vil være en del af undervisningsforløb i et eller flere fag og vil ofte involvere gæsteforelæsere, debatter, film eller lignende. Ofte er det aktuelle emner, som der tages fat i fx politiske valg eller begivenheder.

 • +

  Translokation

  Translokationen er afslutningen på gymnasietiden og overgangen til et nyt uddannelsesliv. Translokationen foregår i Musikteatret, hvor familien kan være med, når der overrækkes eksamensbeviser. Vi holder translokation om formiddagen den sidste fredag før sommerferien, hvorefter der er vognkørsel. Af og til omtales translokationen også som dimission

 • +

  Tværfaglige forløb

  Fagene skal arbejde sammen i en række obligatoriske forløb, men de kan også arbejde parallelt eller tættere sammen, når det skønnes relevant. 

 • +

  Undervisningsevalueringer

  Ofte evalueres undervisningen i forbindelse med afrundingen af et forløb i et fag med henblik på at tilpasse fx arbejdsformer i et efterfølgende forløb. Undervisningsevalueringer foretages derfor med henblik på hele tiden at gøre undervisningen og læringen så god som mulig. Mindst en gang årligt evalueres undervisningen formelt på de enkelte hold/klasser og evalueringerne videregives til ledelsen. Se evt. afsnit om evalueringer.

 • +

  Valgfag

  Alle elever skal have valgfag. Antallet af valgfag afhænger af den valgte uddannelse, studieretning samt om fagene er på A-, B- eller C-niveau. Der er orientering om valgfag om vinteren, og desuden kan man kontakte sin studievejleder.

 • +

  Videregående uddannelser

  Målet med en eksamen fra stx, hf, hhx og htx er, at man fortsætter med studier på en videregående uddannelse. Der vil i løbet af årene på gymnasiet været både obligatoriske og frivillige arrangementer, hvor der orienteres om studievalg. Der er åbent hus på de videregående uddannelser, som også kan være relevante at besøge. Desuden er der på hf praktikforløb.