Luk

Kontakt os

SPØRGSMÅL OM EUD, EUX & 10. KLASSE

Spørgsmål om NEXT & Gymnasier

Direktion og afdelinger

Ole Heinager, administrerende direktør

Ole Heinager har været administrerende direktør på NEXT siden grundlæggelsen i 2016 og er medlem af flere udvalg og bestyrelser.

Poster

 • Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L)
 • Formand for eud-udvalget, DEG-L
 • Medlem af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) som repræsentant for DEG-L
 • Medlem af Børne- og Undervisningsministerens partnerskab Sammen om Ungdomsuddannelserne
 • Medlem af PensionDanmarks advisory board for efteruddannelse
 • Medlem af Nordisk Råds Tænketank om Faglært Uddannelse i Norden
 • Medlem af Region Hovedstadens Fremtidens Kompetenceråd
 • Medlem af Københavns Kommunes Uddannelsesråd
 • En af initiativtagerne og tidl. styregruppeformand for Copenhagen Skills
 • Tidl. bestyrelsesmedlem af Fonden for Entreprenørskab

Erhvervserfaring

 • Direktør, Københavns Tekniske Skole (2012-2016)
 • En række leder- og toplederstillinger inden for Fødevareministeriet og Naturerhvervsstyrelsen (2003-2012)

Uddannelse

 • Cand.scient.pol

 

Kim Saastamoinen-Jakobsen, vicedirektør

Kim Saastamoinen-Jakobsen er vicedirektør på NEXT.

Erhvervserfaring

 • Underdirektør, Betaling, Skattestyrelsen
 • Underdirektør, Motor, SKAT
 • Underdirektør, Controlling og Service, SKAT
 • Underdirektør, Økonomi- og Virksomhedsstyring, SKAT
 • Skattedirektør, Skatteministeriets Koncernservice
 • Personalechef, SKAT
 • Projektchef, Fusionsorganisationen i Skatteministeriet
 • Chefkonsulent, Direktionssekretariatet, Told- og Skattestyrelsen
 • Specialkonsulent, Økonomikontoret, Told- og Skattestyrelsen

Uddannelse

 • Cand.merc.(jur.)
 • HD i både Organisation og strategi
 • HD i Udenrigshandel

Organisationsdiagram

Læs og download NEXTs organisationsdiagram

Hvad laver afdelingen?
Ressourcedirektør: Christian Staack Larsen

NEXT Koncernservice består af fem afdelinger; Budget, Regnskab og indkøb, Personaleadministration, ITservice og Bygningsservice og -udvikling.

NEXT Koncernservice blev etableret i 2022, da HR Personaleadministration og IT-service fusionerede med Økonomiafdelingen. Formålet med sammenlægningen var at opnå en endnu bedre service mod de pædagogiske områder samt effektivt brug af ressourcer på tværs. Det betød bl.a., at systemer og afdelinger i stab skulle arbejde mere på tværs, at afdelingerne i højere grad skulle benytte personale på tværs i spidsbelastninger, og at det gode samarbejde med lokale it-supportere og ejendomsservice skulle udnyttes og styrkes. Koncernservice er i dag organiseret i fem afdelinger, som hver ledes af en afdelingsleder.

Budget
Afdelingsleder: Klaus Gunnar Jensen

Budget varetager den løbende økonomistyring- og opfølgning på NEXT, så der er den rigtige balance mellem de centralt fastsatte krav til styring og hensynet til den lokale fleksibilitet i de pædagogiske områder.
Afdelingen har en bred opgaveportefølje, som understøtter de enkelte stabs- og støtteafdelinger samt skolens gymnasier og brancheskoler i deres løbende arbejde med økonomi. Derudover understøtter Budget
NEXT’ direktion med analyser og ledelsesinformation.

Opgaver i Budgetafdelingen omfatter bl.a.:
- Budget samt budgetestimat 1 og 2
- Løbende månedsopfølgninger
- Internt årsregnskab
- Aktivitetsbudgetter
- Styringsmøder

Regnskab og indkøb
Afdelingsleder: Peter Lyngsø

Regnskab og Indkøb arbejder med controlling af debitorer, kreditorer, bank samt udarbejdelse af års- og månedsrapporter. De arbejder også med indkøbsaftaler, den økonomiske del af specialpædagogisk støtte (SPS), rejseforsikringer og projektregnskab og medarbejdernes mobilabonnementer.

Opgaver i Regnskab og indkøb omfatter bl.a.:
- Bogføring i Navision
- Fakturahåndtering i BatchFlow
- Administration af studieture
- SDBF-blanketter
- Mobilabonnementer, Eurocard mv.
- Månedsregnskab, projektregnskaber mv.
- Indkøbsaftaler
- Eksternt årsregnskab

Personaleadministration
Afdelingsleder: Lene Rye Willestofte

Personaleadministration administrerer ansættelsesforhold fra A-Z for alle skolens ansatte. Det betyder helt konkret, at de håndterer ansættelsesretslige forhold, herunder at løn, overenskomster og aftaler samt skoleoplæringsydelse forvaltes i henhold til gældende regler.
Personaleadministration agerer sparringspartner for både medarbejdere, ledere og tillidsvalgte, og de kan derfor altid rette henvendelse til afdelingen, dette være sig både om ansættelsesretslige forhold, svære samtaler, lønudbetaling mm.

Herudover leverer personaleadministration ledelsesinformation til skolens ledere, med henblik på at sikre en datadrevet organisation.

Opgaver i Personaleadministration omfatter bl.a.:
- Ansættelser og fratrædelser
- Sygdomsopfølgning og fraværssamtaler
- Seniormuligheder
- Ferie- og særlige feriedage, omsorgsdage, -administration
- HR ledelsesinfo
- Falck Healthcare – administration
- Whistleblowerordning
- Lønforhandling og -udbetaling
- Sekretariat for SAMU/HAMU

IT-service
Afdelingsleder: Peder Jan Dideriksen

IT-service samarbejder på tværs med andre afdelinger, undervisere, ledere og elever ift., valg og udvikling af IT-systemer, samt hvordan vi bedst understøtter NEXT med support og vejledning. I 2023 flyttede opgaver vedr. IT-arkitektur og support fra Digitaliseringsafdelingen til IT-service, da Digitaliseringsafdelingen blev nedlagt.

Opgaver i IT-service omfatter bl.a.:
- IT-support
- Informationssikkerhed
- Aftaler og udbud
- IT-kompetenceudvikling
- Udvikling og vedligehold af IT og infrastruktur

Bygningsservice og -udvikling
Afdelingsleder: Claus Justesen 

Bygningsservice og -udvikling har ansvar for det almindelige bygningsvedligehold, drift og vedligehold af basisinstallationer og udendørsarealer, samt de indvendige overflader. Afdelingen gennemfører bygningssyn på alle ejendomme og udarbejder vedligeholdsplaner. Ansvaret for skolens rengøring, renovation, kantinedrift, vagt, alarmer og adgangskontrol på alle NEXTs adresser er ligeledes forankret i Bygningsservice.

Opgaver i Bygningsservice og -udvikling omfatter bl.a.:
- Drift og vedligehold af bygninger
- Udvikling af bygninger og implementering
- Investeringer i bygninger og inventar
- Praktisk og logistisk hjælp i hverdagen og til arrangementer
- Rengøring og kantine
- Vagtordning, alarm og adgangskontrol
- Samarbejde med Pædagogisk Udvikling (PU) med ansvar for den overordnede udvikling af studiemiljøer, læringsrum og udearealer

Hvor finder man afdelingen?

Du finder afdelingen på Carl Jacobsens Vej 25 i Valby.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?

Ring til NEXT på 3388 0000, og spørg efter os, eller send os en mail på next@nextkbh.dk

Hvad laver afdelingen?
Uddannelsesdirektør Jakob Theilmann

NEXT Virksomheds- og Uddannelsesservice består af syv afdelinger; Systemudvikling og service, Virksomhedsservice og elevvejledning, Kursussalg, Kursusservice, Gymnasieservice, Optagelse og grundforløb samt Hovedforløb og skoleoplæring. Derudover er der en projektenhed for udvikling og implementering af Studica og Studica for Teams på gymnasierne.

Virksomheds- og uddannelsesservice administrerer næsten alt, der vedrører NEXTs uddannelser - lige fra intro/brobygning, over erhvervsuddannelser til alle skolens gymnasier. Afdelingen står ligeledes for det opsøgende salg på efteruddannelse, samt det opsøgende arbejde på erhvervsuddannelserne med at skaffe nye lærepladser til vores elever.

Virksomheds- og Uddannelsesservice fik i 2023 derudover tilføjet en række nye ansvarsområder. Afdelingen har fået tildelt ressourcer, så arbejdet med at udvikle og implementere studieadministrative systemer på tværs af skolens uddannelser er forankret i Virksomheds - og Uddannelsesservice. Ydermere er ansvaret for vejledning på EUD og SPS for hele skolen flyttet til afdelingen.

Systemudvikling og service
Afdelingsleder: Volkan Yilmaz (konstitueret)

Systemudvikling og service er systemejere af en række af skolens administrationssystemer og står for udvikling og drift af disse. Afdelingen understøtter samtlige medarbejdere på NEXT gennem diverse systemer.

Opgaver i Systemudvikling og service omfatter bl.a.:
- Administration af SU-, SPS og Skema-systemer
- Udvikling og drift af CRM-, SDBF-, Power BI-systemer samt robotter (RPA)
- Controlling af elevdata samt levering af data til bl.a. ledelsesunderstøttelse
- Implementeringsunderstøttelse af Studica, Visma mv.

Virksomhedsservice og elevvejledning
Afdelingsleder: Thomas Mikkelsen

Virksomhedsservice udfører opsøgende arbejde i forhold til lærepladser herunder understøttelse af trepartsaftalen. Lærepladskonsulenterne i Virksomhedsservice er tilknyttet pædagogiske afdelinger, som de bistår i det lærepladsopsøgende arbejde.

Pr. 15. maj 2023 fik afdelingen derudover tilført opgaver vedr. SPS og Vejledning fra den nedlagte afdeling Uddannelsesrådgivning og Vejledning.

Opgaver i Virksomhedsservice omfatter bl.a.:
- Lærepladsopsøgende arbejde
- Tværgående og lokale SPS-indsatser
- Vejledning - opstart, trivsel, omvalg og frafald

Kursussalg
Afdelingsleder: Henrik Bruun Rasmussen

Kursussalg bistår de lokale afdelinger med salg af kurser og AMU på NEXT.

Opgaver i Kursussalg omfatter bl.a.:
- Salg af kurser på Byg, sikkerhed og service
- Salg af kurser på Business
- Salg af kurser på Industri

Kursusservice
Afdelingsleder: Anders Kjærsgaard

Kursusservice har ansvaret for administrationen af kurser og efteruddannelse på NEXT. Derudover har afdelingen ansvaret for reception og håndtering af grundforløb i Glostrup.

Opgaver i Kursusservice omfatter bl.a.:
- Front i Glostrup
- Kursusadministration

Gymnasieservice
Afdelingsleder: Asger Poulsen

Gymnasieservice varetager al administration af NEXT’s gymnasier, 10. klasse og intro/brobygning. Derudover har afdelingen ansvaret for receptionerne på gymnasierne.

Opgaver i Gymnasieservice omfatter bl.a.:
- Reception/front på Vibenshus, KMG, Vestskoven, Baltorp og Sydkysten
- Back på Sukkertoppen, KMG, Sydkysten, Vestskoven, Baltop, Vibenshus, 10. klasse og Intro/bro

Optagelse, grundforløb, hovedforløb og skoleoplæring
Afdelingsleder: Bodil Lyhne-Hansen

Der er flere teams under afdelingslederen, og de varetager opgaver vedr. administration af optag af elever og grundforløb samt af hovedforløb og skoleoplæring. Optagelse og grundforløb varetager al optagelse på EUD/EUX og administration af grundforløb 1 og 2 og har ansvaret for receptionerne/front på fem adresser. Hovedforløb og skoleoplæring har ansvaret for administration af alle hovedforløb samt skoleoplæringen. Derudover varetager Hovedforløb og skoleoplæring hovedomstillingen og virksomhedsrådgivning.

Opgaver i Optagelse og grundforløb omfatter bl.a.:
- Reception/front på Nørrebro, Rødovre, Rentemestervej, Emdrup og Herlev
- Administration af grundforløb (GF)
- Administration af optagelse på EUD og EUX

Opgaver i Hovedforløb og skoleoplæring omfatter bl.a.:
- Administration af hovedforløb
- Administration af skoleoplæring
- Hovedomstilling
- Virksomhedsrådgivning .

Hvor finder man afdelingen?

Du finder afdelingen på Vejlebrovej 65, 1. sal i Ishøj samt på flere andre af skolens adresser.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?

Ring til NEXT på 3388 0000 og spørg efter os eller send os en mail på next@nextkbh.dk

Hvad laver afdelingen?
Kommunikation og elevrekruttering blev etableret i sin nuværende form pr. 15. maj 2023, da Kommunikation og markedsføring blev slået sammen med rekrutteringsteamet fra Uddannelsesrådgivningen og Vejledning og med intro/bro, valgfag fra Ung. Kommunikation og elevrekruttering står for bl.a. rekruttering til NEXT’s uddannelser og kurser, branding og imagekampagner, intern kommunikation, pressehåndtering, intro/bro og valgfag. Kommunikation og rekruttering har også ansvaret for info- og orienteringsaftner.

Kommunikation
Kommunikationschef: Trine Breyt Joensen

Kommunikationsenheden står for NEXT’s kommunikation, markedsføring og presse.

Opgaver i Kommunikation omfatter bl.a.:
- Kampagner (primært Google, Facebook, YouTube, Instagram og print/bannere)
- Sociale medier (LinkedIn, Facebook, Instagram)
- Styring af design og alle flader med logo
- Kommunikationsrådgivning
- Intern kommunikation
- Pressearbejde
- Grafik
- Film og foto

Intro/bro
Afdelingsleder: Isabella Tolstrup Troensegaard 

Intro/bro er ansvarlig for 8. klassers introdage på NEXT, der skal klæde folkeskoleeleverne på til at træffe valg om ungdomsuddannelse samt for brobygningsforløb for folkeskolernes 9. og 10. klasser. Afdelingen står derudover for skolens indtægtsdækkede virksomhed (IDV) og valgfag fra folkeskolen.

Opgaver i Intro/bro omfatter bl.a.:
- Introdage for 8. klasse (eud og gym)
- Fagpakke-forløb for 9. og 10. klasse (eud)
- Tema- og kombinationsforløb for 9. og 10. klasse
- Brobygning for 9. og 10. klasse (eud og gym)

Hvor finder man afdelingen? 
Du finder afdelingen på 3. sal på Carl Jacobsens Vej 25 i Valby.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?
Ring til NEXT på 3388 0000 og spørg.

Det er også Kommunikation og Elevrekruttering, der tager sig af pressehenvendelser.

Henvend dig til NEXTs presseteam.

Hvad laver afdelingen?
Rektor på KMG: Rasmus Christian Dietz

Pædagogisk udviklings primære rolle er at understøtte NEXTs afdelinger, medarbejdere og ledere med opgaver omkring strategiske udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, pædagogisk udvikling og internationalisering. Pædagogisk udvikling hjælper også med fundraising og koordinerer de tværgående læringskonsulentnetværk.

Pr. 15. maj 2023 blev opgaver vedr. pædagogisk/didaktisk digitalisering tilført afdelingen for Pædagogisk udvikling. Sideløbende blev der oprettet et pædagogisk udviklingsforum, som kvalificerer indstillinger fra Pædagogisk udvikling og som kan agere opdragsgiver for Pædagogisk udvikling efter behov.

Pædagogisk Udvikling
Udviklingschef: Katrine Kruse

Pædagogisk udvikling har det tværgående ansvar for NEXTs strategiske pejlemærker, verdensmålsskole, strategiske udviklingsprojekter, internationalisering, pædagogisk udvikling, Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik samt NEXT Move herunder mini-pæd og mini-DEP.

Opgaver i Pædagogisk udvikling omfatter bl.a.:
- NEXT Move
- Internationalisering
- Fundraising
- Pædagogisk udvikling og vejledning
- Os i branchen / stærk opstart
- Grønne iværksættere
- NEXT Start-up
- Brobygning / Karrierelæring i samarbejde med Københavns Professionshøjskole
- Interne læringskonsulenter
- Pejlemærker (fremtidens kompetencer, eksperimenterende undervisning og bæredygtighed)

Hvor finder man afdelingen? 
Du finder afdelingen på Carl Jacobsens Vej 25 i Valby.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?
Ring til NEXT på 3388 0000, og spørg efter os, eller send os en mail på next@nextkbh.dk

Hvad laver afdelingen?
Ledelsessekretariatet varetager tværgående ledelsesunderstøttelse og har ansvaret for direktions- og bestyrelsesbetjening, samt er sekretariat for tværgående chefmødefora. Ledelsessekretariatet har desuden det overordnede ansvar for strategiudvikling og -implementering samt for kvalitetsarbejdet og -udvikling. Endelig er Ledelsessekretariatet indgang for henvendelser til og fra Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende bl.a. tilsyn, klagesager m.v.

Derudover blev HR Udvikling pr. 15. maj 2023 en afdeling under Ledelsessekretariatet og skiftede navn til Organisationsudvikling.

Ledelsessekretariatet
Sekretariatschef: Helle Kristensen

Ledelsessekretariatet understøtter ledelsen på NEXT med bl.a. hjælp med tilsynssager, fortolkning af bekendtgørelser og regler, puljeansøgninger, klagesager og aktindsigter. Ledelsessekretariatet har desuden ansvaret for kvalitetsarbejdet. Ledelsessekretariatet er derudover tovholder på udvikling og implementering af strategien på NEXT. Ledelsessekretariatet varetager hovedpostkassen og hovednummeret, bistår med journalisering og er tovholder på større arrangementer.

Opgaver i Ledelsessekretariatet omfatter bl.a.:
- Direktionsbetjening
- Ledelsesunderstøttelse
- Indgang for henvendelser til og fra Børne- og Undervisningsministeriet
- Sekretariat for bestyrelsen, strategisk ledelse, eudchefmøder og rektormøder
- Vejledning og sparring i komplicerede sager
- Kvalitetsarbejde
- Strategiudvikling og -implementering
- Journalisering
- Hovednummeret

Organisationsudvikling
Afdelingsleder: Lene Nybro Sonne Andersen

Afdelingen arbejder for at sikre, at NEXT fortsat har de rette kompetencer til fremtidens arbejdsopgaver. Organisationsudvikling arbejder blandt andet målrettet med ledelsesudvikling samt afholder teamudvikling for ledere og medarbejdere i de enkelte afdelinger. Afdelingen bistår derudover organisationen i rekruttering af ledere og medarbejdere.

Opgaver i Organisationsudvikling omfatter bl.a.:
- Personligheds- og kompetencetest af ledere og chefer
- Rekruttering
- Ledelsesudvikling
- Medarbejderudvikling
- Teamudvikling
- Organisationsudvikling
- MUS / LUS
- MTU / APV
- Arbejdsmiljø

Hvor finder man afdelingen? 
Du finder afdelingen på 3. sal på Carl Jacobsens Vej 25 i Valby.

Hvordan kommer man I kontakt med afdelingen?
Ring til NEXT på 3388 0000, og spørg efter os, eller send os en mail på next@nextkbh.dk